Žemaičių kaimo muziejus, Malūno g. 5, Telšiai

BILIETŲ KAINOS
 • Suaugusiems – 4,00 €;
 • Studentams, pensininkams ir kitiems asmenims* pateikusiems pažymėjimą – 2,00 €;
 • Nemokamas muziejaus lankymas** – 0,00 €.;
 • Už edukacinius užsiėmimus 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 3,00 €;
 • Už edukacinį užsiėmimą „Piešimas ant stiklo“ 1 asmeniui: moksleiviui, studentui, suaugusiajam (grupėje iki 25 žmonių) – 5,00 €;
 • Už Žemaičių kaimo muziejaus teritorijos lankymą, kai uždarytos interjerų ekspozicijos (vienam asmeniui) – 2,00 €;
 • Gido 1,5 val. trukmės paslauga lietuvių, anglų, rusų kalbomis (grupėje iki 25 žmonių) – 20,00 €.

PASLAUGŲ KAINOS

 • Jaujos nuoma renginiams, šventėms (trukmė iki 3 val.; grupė iki 50 asmenų) – 100,00 €; už kiekvieną papildomą valandą – 30,00 €. Didesnėms grupėms jaujos nuomos kaina nustatoma atskiru susitarimu ir įforminama sutartimi. Renginio, šventės dalyviams įėjimas į muziejaus teritoriją – nemokamas, edukacijų mokestis taikomas pagal nustatytus įkainius.
 • Šventinės aplinkos asmeninių švenčių (vestuvių, krikštynų ir kt.) dalyviams nuomos paslauga 1 val. – 10,00 €. Už kiekvieną papildomą valandą – 10,00 € (pasirinktoje vietoje pastatomas stalas, suolai, pamerkiami sezoniniai žolynai; šventės dalyviai už ekspozicijos lankymo bilietus ir edukacijas moka pagal nustatytus įkainius).

* Ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida: 

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;
 • Aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybės narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems ES valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
 • Asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis;
 • Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
 • Asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);
 • Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 • Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviam.

** Nemokamai muziejų lanko: 

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 • Našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai;
 • Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 • Asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;
 • Lietuvos muziejų darbuotojai;
 • Tarptautinės muziejaus tarybos (ICOM) nariai;
 • Visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

Kainininkas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-985 „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“, Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejaus tarybos posėdžio 2018 m. gruodžio 19 d. protokolu Nr. T-2, direktoriaus 2018-12-28 įsakymu Nr. V-56 „Dėl teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“.