Infrastruktūros valdymo specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Infrastruktūros valdymo specialisto pareigų aprašymas

SPACIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:
išsilavinimas –aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
studijų kryptis – inžinerijos.
Darbo patirties reikalavimai:
sritis – infrastruktūros priežiūros, valdymo ir(ar) statybos darbų priežiūros srityse.
darbo patirtis srityje – 1 metų.
vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais turto valdymą, priežiūrą, eksploatavimą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą, Priešgaisrinės saugos įstatymu, Civilinės saugos įstatymu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.
mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su įstaigos vidaus dokumentais ir asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.

FUNKCIJOS:

 • užtikrina Muziejaus pastatų bei infrastuktūros funkcionavimui būtinų darbų organizavimą ir priežiūrą;
 • atlieka Muziejui priklausančių ar kitais pagrindais eksploatuojamų statinių techninę priežiūrą bei rengia su tuo susijusią dokumentaciją, vykdo organizacines ir technines priemones statinių techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinių esminiai reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinių naudojimo trukmę;
 • užtikrina Muziejaus valdomo turto tinkamą inžinerinių sistemų funkcionavimą (šildymas, elektra, vandentiekis, kanalizacija, vėdinimas ir kt.);
 • planuoja ir organizuoja būtinus Muziejaus nekilnojamojo turto einamuosius ir kapitalinius remonto darbus, atlieka šių darbų priežiūrą;
 • užtikrina infrastruktūros, inžinerinių tinklų bei teritorijos tvarkymo, rekonstrukcijos ar remonto darbams reikalingų projektų rengimą, derinimą su atsakingomis institucijomis, veiklos vykdymą leidžiančių dokumentų gavimą;
 • inicijuoja ir užtikrina reikalingos žaliavos, statybinių medžiagų tiekimą bei reikiamos technikos paslaugų įsigijimą didesnės apimties infrastruktūros remonto ir teritorijos tvarkymo darbams vykdyti;
 • teikia Skyriaus vedėjui motyvuotus siūlymus dėl pastatų ir statinių rekonstrukcijos ar remonto darbų atlikimo tikslingumo, informuoja apie lėšų poreikį šiems darbams atlikti;
 • užtikrina Muziejaus vykdomų projektų, susijusių su naujų statinių, esamų pastatų ar infrastruktūros statybos, rekonstrukcijos, remonto darbais, veiklų įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę;
 • rengia ir derina investicijų programų, susijusių su tiesioginėmis funkcijomis, projektus, kontroliuoja investicijų programų įgyvendinimą, užtikrina tinkamą brėžinių, dokumentų, ataskaitų parengimą;
 • tikrina viešojo pirkimo konkursui pateiktuose pasiūlymuose nurodytų medžiagų, įrengimų, mechanizmų kainų, darbo užmokesčio pagrįstumą bei jų atitikimą skaičiuojamajai kainai, rūpinasi ekonomišku Muziejaus išteklių naudojimu;
 • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo esamų pastatų ir statinių rekonstrukcijos ir/ar remonto darbų užsakovo funkcijas, vizuoja atliktų darbų aktus, atitinkamas pažymas, dokumentus ir sąskaitas-faktūras, derina sprendinius;
 • tikrina pastatų ir statinių rekonstrukcijos ar remonto atliktų darbų aktų atitikimą sąmatinei dokumentacijai ir teisės aktų reikalavimams;
 • analizuoja statybos darbų statybinių medžiagų ir įrangos rinkos kainas;
 • dalyvauja vykdant kasmetinę Muziejaus valdomų nekilnojamųjų daiktų inventorizaciją, esant poreikiui rengia su tuo susijusių dokumentų projektus;
 • organizuoja Muziejaus patalpų apsaugą, ryšio priemonių, signalizacijos, apsaugos įrenginių įrengimą bei patikrinimus, užtikrina šių įrenginių tinkamą funkcionavimą;
 • užtikrina Muziejaus darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą;
 • inicijuoja ir/ar veda Muziejaus darbuotojų mokymus priešgaisrinės saugos, darbuotojų darbų saugos, civilinės saugos, pirmosios pagalbos suteikimo klausimais, teikia konsultacijas, pildo dokumentaciją, ruošia šių mokymų planus;
 • koordinuoja ir organizuoja Muziejaus ekstremalių situacijų valdymo plano rengimą, tobulinimą, užtikrina išsamų jo pristatymą Muziejaus darbuotojams;
 • pagal savo kompetenciją rengia Muziejaus direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus;
 • rengia sutartis, dokumentaciją, bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis savo veiklos srities darbų organizavimo klausimais;
 • pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia ataskaitas;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.