Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Žemaičių kaimo muziejaus skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Žemaičių kaimo muziejaus skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

REIKALAVIMAI:

ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

darbo patirties reikalavimai:

sritis – vadovaujamo darbo patirtis;

darbo patirtis srityje – 1 metai.

užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:

kalba – be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

kalbos mokėjimo lygis – A1.

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.); 

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

išmatyti sodininkystės, žemdirbystės ir ūkininkavimo darbus;

būti susipažinusiam su XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios Žemaitijos kaimo istorija, buitimi, aplinka, tradicijomis ir gyvenimo būdu;

gebėti organizuoti kultūrinių ir edukacinių veiklų procesus.

FUNKCIJOS: 

 • organizuoja ir užtikrina sklandžią Skyriaus veiklą pagal Muziejaus strateginiuose dokumentuose numatytas prioritetines kryptis bei Skyriaus nuostatus;
 • siekia, kad būtų užtikrinami Skyriaus nuostatuose numatyti tikslai, uždaviniai bei funkcijos ir jiems tinkamai įgyvendinti Skyriaus darbuotojams duoda valdingus nurodymus;
 • parengia metinį Skyriaus veiklos planą, ataskaitą ir suderinęs su direktoriaus pavaduotoju muziejinei veiklai, teikia juos tvirtinti Muziejaus direktoriui;
 • kartu su Skyriaus darbuotoju, atsakingu už aplinkos ir gyvūnų priežiūrą, planuoja ir organizuoja Skyriaus teritorijos ir juose esančių objektų priežiūros darbus;
 • atsižvelgiant į XIX a. pabaigos – XX a. pradžios specifiką užtikrina sistemingą, nuoseklų sodo ir daržo darbų planavimą pagal gamtinio landšafto ypatybes bei ekspozicijos išdėstymą teritorijoje ir organizuoja jų paruošimo bei priežiūros darbus;
 • rūpinasi biologinės įvairovės plėtra, Žemaitukų veislės žirgų veisimu, užtikrina tinkamą gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;
 • kontroliuoja ir užtikrina efektyvų bei ekonomišką Skyriaus turimų resursų naudojimą, orientuodamas Skyriaus veiklas į ekologiškumo puoselėjimą;
 • Suderinęs su tiesioginiu vadovu ar Muziejaus direktoriumi, inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą ir kontroliuoja tuo pagrindu pasirašytų sutarčių vykdymą, darbų, paslaugų atlikimo kokybę ir įsigytų daiktų racionalų, taupų panaudojimą pagal paskirtį;
 • pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus ir muziejininko – rinkinio saugotojo rekomendacijas, sudaro sąlygas Skyriuje tinkamai eksponuoti muziejines vertybes;
 • nuolat rūpinasi Žemaičių kaimo muziejaus aplinkos pritaikymu skirtingų poreikių lankytojams, užtikrindamas tinkamą, saugų ir reprezentatyvų teritorijos, pastatų, įrenginių sutvarkymą, jų atitiktį visuomeninės paskirties objektams, ekspozicijų lankymui ir edukacijų vykdymui keliamiems reikalavimams;
 • inicijuoja, skatina ir planuoja kasmetinį Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kasmetinį vertinimą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo organizavimo, priėmimo, atleidimo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo, teikia informaciją darbuotojų motyvacijos kėlimo bei vidinės komunikacijos formavimo klausimais, dalyvauja naujų darbuotojų atrankose;
 • kontroliuoja, kad Skyriuje būtų tinkamai vykdoma lankytojų aptarnavimo, kultūrinė ir paslaugų teikimo veikla, sklandus, suderintas renginių ir edukacijų organizavimas bei savalaikis ir kokybiškas jų viešinimas;
 • esant poreikiui, prisideda prie Skyriaus organizuojamų veiklų įgyvendinimo ir darbų vykdymo;
 • skatina kultūrinį turizmą, lankytojų aptarnavimo paslaugų įvairovę ir plėtrą;
 • rengia ir įgyvendina regioninius, nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas Muziejaus plėtros, kultūrinio turizmo, visuomenės dvasinės, fizinės ir socialinės gerovės srityse;
 • nuolat bendradarbiauja su Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus darbuotojais, siekdamas aktualizuoti muziejinių vertybių svarbą, patraukliai supažindinti visuomenę su jų turiniu, užtikrinant tikslios informacijos sklaidą ir viešinimą;
 • užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos dokumentaciją ir jos perdavimą Muziejaus administracijai;
 • sudaro Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo suminę darbo laiko apskaitą, darbo grafikus, veda darbo laiko apskaitą;
 • dalyvauja muziejuje suformuotų komisijų, darbo grupių veikloje arba teikia jų darbui reikalingas konsultacijas ir informaciją bei įgyvendina jų priimtus ir direktoriaus patvirtintus sprendimus;
 • įgyvendina Muziejaus vidaus kontrolės politiką;
 • laikosi pats ir rūpinasi, kad darbuotojai laikytųsi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų ir kitų Muziejuje nustatytų tvarku;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu, savo funkcijas atlieka kituose įstaigos valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu;
 • planuodamas veiklas, darbus, bendradarbiauja su kitais Muziejaus skyriais, darbuotojais bei kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.