Žemaičių vyskupystės muziejaus skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Žemaičių vyskupystės muziejaus skyriaus vedėjo pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

skyriaus Žemaičių vyskupystės muziejus vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos
Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Skyriaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;
Kvalifikaciniai reikalavimai Muziejaus skyriaus Žemaičių vyskupystės muziejus vedėjo pareigoms užimti:
 • aukštasis universitetinis (magistro) arba jam prilygintas humanitarinių mokslų išsilavinimas;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai (MS Office, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook, Internet Explorer ir kt.) ir mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
 • be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
 • ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis muziejuje.
FUNKCIJOS:
 • organizuoja visą Skyriaus veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Muziejaus nuostatuose nustatyti tikslai ir atliekamos Skyriaus nuostatuose nustatytos funkcijos;
 • užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Muziejaus bei Skyriaus nuostatų;
 • renka (ekspedicijos, komandiruotės, susirašinėjimas) eksponatus, atitinkančius Skyriaus profilį, surašo eksponatų priėmimo - perdavimo aktus ir juos kartu su eksponatais pateikia Muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijai;
 • vykdo duomenų įvedimą į LIMIS sistemą;
 • rengia ekspozicijas ir parodas iš Muziejaus rinkinių: kuria ekspozicijų, parodų koncepcijas, sudaro ekspozicijų, parodų topografinius aprašus, rengia parodų bukletus, ekspozicijose ir parodose veda ekskursijas. Ekspozicijų, parodų, bukletų planus pateikia Muziejaus tarybai;
 • vykdo istorinės medžiagos paieškas kituose muziejuose, archyvuose, bibliotekose, paveldo institucijose, bendrauja su kolekcininkais;
 • užtikrina nuolatinę ekspozicijos eksponatų apsaugą bei priežiūrą, rūpinasi muziejinių vertybių tinkamomis eksponavimo sąlygomis ir saugumu;
 • rengia edukacines programas ir veda edukacinius užsiėmimus ekspozicijose ir parodose;
 • organizuoja ir veda renginius: ekspozicijų, parodų atidarymus, leidinių pristatymus, minėjimus ir kt.;
 • rengia ir vykdo projektus;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja Skyriaus lankytojus;
 • teikia metinį Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą Muziejaus direktoriui;
 • vykdo vienkartines Muziejaus direktoriaus užduotis ir įpareigojimus, atitinkančius skyriaus veiklos profilį;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus;
 • funkcijas atlieka savarankiškai, direktoriaus pavaduotojui muziejinei veiklai kontroliuojant galutinį rezultatą.