Žemaičių vyskupystės muziejaus vyr. muziejininko pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Žemaičių vyskupystės muziejaus vyr. muziejininko pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Žemaičių muziejaus „Alka“ skyriaus Žemaičių vyskupystės muziejus vyr. muziejininkas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Skyriaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

Kvalifikaciniai reikalavimai Žemaičių muziejaus „Alka“ skyriaus Žemaičių vyskupystės muziejus vyr. muziejininko pareigoms užimti:
 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimas;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.).
 FUNKCIJOS:

 • renka eksponatus (ekspedicijos, komandiruotės, susirašinėjimas), atitinkančius skyriaus rinkinių profilį, surašo eksponatų priėmimo-perdavimo aktus ir juos kartu su eksponatais pateikia Muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijai;
 • vykdo duomenų įvedimą į LIMIS sistemą;
 • vykdo kuruojamų rinkinių dokumentavimą: išrašo priėmimo-perdavimo aktus pateiktoms muziejinėms vertybėms įsigyti, inventorina naujai įsigytas muziejines vertybes, tvarko kuruojamų rinkinių apskaitos dokumentus;
 • rengia kultūros vertybių dovanojimo, pagal reikalą – Autorių teisių perdavimo, sutartis;
 • rengia ekspozicijas, parodas iš Muziejaus rinkinių ir kitas parodas: kuria ekspozicijų, parodų koncepcijas, surašo muziejinių vertybių perdavimo laikinam saugojimui aktus, sudaro ekspozicijų, parodų topografinius aprašus, rengia parodų bukletus, ekspozicijose ir parodose veda ekskursijas;
 • atlieka istorinius tyrimus pasirinkta tema, atitinkančia skyriaus rinkinių profilį, vykdo istorinės medžiagos/eksponatų, reikalingų ekspozicijos įrengimui/atnaujinimui, paieškas kituose muziejuose, archyvuose, bibliotekose, paveldo institucijose, bendrauja su kolekcininkais;
 • vykdo kuruojamų rinkinių saugojimą ir priežiūrą: registruoja muziejinių vertybių padėjimo vietos pasikeitimą ir vykdo judėjimo kontrolę, rūpinasi muziejinių vertybių tinkamomis saugojimo sąlygomis ir saugumu, atrenka ir pateikia Restauravimo centrui kuruojamų rinkinių muziejines vertybes;
 • rengia edukacines programas ir veda edukacinius užsiėmimus ekspozicijose ir parodose;
 • pagal poreikį organizuoja ir veda renginius;
 • rengia ir vykdo projektus;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja skyriaus lankytojus;
 • teikia metinį veiklos planą ir ataskaitą skyriaus vedėjui;
 • atlieka eksperto funkcijas įsigyjant eksponatus ir nustatant jų vertę;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus;
 • funkcijas atlieka savarankiškai, skyriaus vedėjui kontroliuojant galutinį rezultatą.