Aplinkos ir gyvūnų priežiūros specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Aplinkos ir gyvūnų priežiūros specialisto pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

studijų kryptis – žemės ūkio ar veterinarijos mokslų krypties.

Darbo patirties reikalavimai:

sritis – žemės ūkio ir/ar veterinarijos;

darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metų.

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);           

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

žinoti žemės ūkio ir veterinarinę veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus;

gebėti taikyti efektyvias profilaktines priemones tinkamai gyvūnų priežiūrai užtikrinti;

išmanyti gyvūnų ligas, pagal galimybes gebėti priskirti veterinarinius vaistus joms gydyti;

mokėti naudotis ūkinių gyvūnų duomenų baze;

būti susipažinusiam su gyvūnų laikymo bei priežiūros higienos taisyklėmis ir gyvūnų gerovės reikalavimais;

gebėti organizuoti lauko ir ūkio darbus pagal sezoniškumą;

būti komunikabiliam, gebėti bendrauti su lankytojais ir tinkamai pristatyti senovės kaimo darbų ypatybes ir gyvūnus. 


FUNKCIJOS:

 • savarankiškai planuoja teritorijos ir jose esančių objektų priežiūros darbus, įsivertina preliminarias darbų apimtis, galimą finansavimo ar priemonių poreikį jiems atlikti ir teikia informaciją tiesioginiam vadovui;
 • atsižvelgdamas į sezoniškumą, kartu su Skyriaus vedėju organizuoja aplinkos tvarkymo ir ūkio darbus taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas ir reprezentatyvus teritorijos sutvarkymas, pritaikytas lankytojams apžiūrėti ekspoziciją, pažinti senuosius kaimo ūkio darbus ir gyvūnus, vykdyti edukacijas;
 • kontroliuoja ir užtikrina efektyvų bei ekonomišką turimų resursų naudojimą;
 • užtikrina ir kontroliuoja, kad teritorijoje esantys pastatai, sanitarinės patalpos, lankytojų aptarnavimo bei edukacijų erdvės būtų nuolat prižiūrimos, tvarkomos ir atitiktų bendruosius higienos normų reikalavimus;
 • organizuoja ir vykdo veterinarines profilaktines priemones ekspozicijoje laikomų gyvūnų ligoms užkirsti ir pagal galimybes, gydyti;
 • užtikrina tinkamą gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;
 • organizuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo, deklaravimo ir dokumentacijos tvarkymą;
 • užtikrina tinkamas, reprezentatyvias, saugias ir patogias prieigas visiems lankytojams apžiūrėti ir pažinti Žemaičių kaimo muziejuje laikomus gyvūnus;
 • pagal galimybes, prisideda prie Muziejaus teikiamų paslaugų atnaujinimo, inicijuoja biologinės įvairovės plėtrą;
 • planuodamas darbus, bendradarbiauja su Muziejaus skyriais, specialistais ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis;
 • talkina organizuojant ir pravedant edukacinius užsiėmimus bei kultūrinius renginius;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu;
 • pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia ataskaitas;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu, savo funkcijas atlieka kituose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo atostogų, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.