Žemaitijos kaimo ekspozicijos aplinkos ir gyvūnų priežiūros specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Žemaitijos kaimo ekspozicijos aplinkos ir gyvūnų priežiūros specialisto pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypties srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį veterinarijos ir žemės ūkio veiklos srityse;
 • žinoti veterinarinę ir žemės ūkio veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus;
 • gebėti taikyti efektyvias profilaktines priemones tinkamai gyvūnų priežiūrai užtikrinti;
 • išmanyti gyvūnų ligas, pagal galimybes gebėti priskirti veterinarinius vaistus joms gydyti;
 • mokėti naudotis ūkinių gyvūnų duomenų baze;
 • būti susipažinusiam su gyvūnų laikymo bei priežiūros higienos taisyklėmis ir gyvūnų gerovės reikalavimais;
 • gebėti organizuoti lauko ir ūkio darbus pagal sezoniškumą;
 • būti komunikabiliam, gebėti bendrauti su lankytojais ir tinkamai pristatyti senovės kaimo darbų ypatybes ir gyvūnus.
 • be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu, kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.
 • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.).

FUNKCIJOS:

 • savarankiškai planuoja teritorijos ir jose esančių objektų priežiūros darbus, įsivertina preliminarias darbų apimtis, galimą finansavimo ar priemonių poreikį jiems atlikti ir teikia informaciją administracijai;
 • atsižvelgdamas į sezoniškumą, organizuoja aplinkos tvarkymo ir ūkio darbus taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas ir reprezentatyvus teritorijos sutvarkymas, pritaikytas lankytojams apžiūrėti ekspoziciją, pažinti senuosius kaimo ūkio darbus ir gyvūnus, vykdyti edukacijas;
 • inicijuoja sodo ir daržo darbų planavimą pagal gamtinio landšafto ypatybes bei ekspozicijos išdėstymą teritorijoje ir organizuoja jų paruošimo bei priežiūros darbus;
 • administruoja ir vykdo Žemaitijos kaimo ekspozicijoje esančių techninių bei kitų ūkiui ir veikloms naudojamų darbo priemonių priežiūrą, teikia informaciją administracijai apie su tuo susijusias problemas;
 • kontroliuoja ir užtikrina efektyvų bei ekonomišką turimų resursų naudojimą;
 • užtikrina ir kontroliuoja, kad teritorijoje esantys pastatai, sanitarinės patalpos, lankytojų aptarnavimo bei edukacijų erdvės būtų nuolat prižiūrimos, tvarkomos ir atitiktų bendruosius higienos normų reikalavimus;
 • organizuoja ir vykdo veterinarines profilaktines priemones ekspozicijoje laikomų gyvūnų ligoms užkirsti ir pagal galimybes, gydyti;
 • užtikrina tinkamą gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;
 • organizuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo, deklaravimo ir dokumentacijos tvarkymą;
 • užtikrina tinkamas, reprezentatyvias, saugias ir patogias prieigas visiems lankytojams apžiūrėti ir pažinti tradicinius senovės kaimo gyvūnus;
 • pagal galimybes, prisideda prie Muziejaus teikiamų paslaugų atnaujinimo, inicijuoja biologinės įvairovės plėtrą ir užtikrina tinkamas sąlygas jai vykdyti;
 • planuodamas darbus, bendradarbiauja su kitais Muziejaus skyriais, specialistais ir užtikrina, kad teritorija būtų paruošta ir pritaikyta veikloms pagal iš anksto suplanuotas kultūrines priemones;
 • talkina organizuojant ir pravedant edukacinius užsiėmimus bei kultūrinius renginius;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus.