Direktorės pavaduotoja- vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė

 • Titulinis
 • Direktorės pavaduotoja- vyriausioji muziejaus rinkinių kuratorė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilvinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo muziejuje patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir konvencijas, reglamentuojančias kultūros vertybių apsaugą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, 12-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Ilgalaikis materialus turtas“ bei kitus su muziejų bei kultūros paveldo apsauga susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • būti susipažinusiam su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksu bei rekomendacijomis;
 • žinoti pagrindines profesinės etikos normas;
 • išmanyti raštvedybos taisykles;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti gautą informaciją bei pagal savo kompetenciją priimti optimalius sprendimus;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) A2 lygiu;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

FUNKCIJOS:

 • vadovauja rinkinių apskaitos ir saugojimo darbui; eksponatų konservavimo ir restauravimo darbams; rinkinių saugotojų darbui; eksponatų skaitmenininmui;
 • pildo specialių rinkinių apskaitos knygas, jeigu jam tai pavesta direktoriaus įsakymu, atlieka pirminę eksponatų apskaitą;
 • kartu su rinkinių saugotojais teikia pasiūlymus dėl tinkamų salygų sudarymo rinkinimas saugoti saugyklose, ekspozicijų ir parodų salėse;
 • dingus eksponatui ar jį sužalojus, apie tai raštu informuoja muziejaus direktorių, policiją ir Lietuos Respublikos kultūros ministeriją;
 • kontroliuoja, kad sužalojus eksponatą būtų surašytas defektų aktas (smulkiai aprašant sužalojimo priežastį ir pobūdį), išsaugotos visos sužaloto eksponato dalys, rūpinasi eksponato restauravimu po sužalojimo;
 • supažindina rinkinių saugotojus ir kitus muziejaus darbuotojus su muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo reikalavimais;
 • vizuoja ir kontroliuoja korespondenciją rinkinių apskaitos ir saugojimo klausimais; eksponatų judėjimo muziejuje dokumentus; 
 • reikalauja, kad visi muziejaus darbuotojai laikytųsi Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos reikalavimų;
 • reguliuoja lankytojų skaičių saugyklose, ekspozicijose ir parodų salėse;
 • kontroliuoja, kaip veikia saugyklų, ekspozicijų ir parodų salių rakinimo ir plombavimo sistema;
 • leidžia eksponatus restauruoti restauravimo sudėtingumą atitinkančių restauratoriaus kvalifikaciją turintiems ir atestuotiems asmenims;
 • sustabdo muziejininkų, ekspertų ir restauratorių veiksmus, kurie gali pakenkti eksponatams;
 • savo kompetencijos srityje sprendžia kitus aktualius muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos, saugojimo bei restauravimo klausimus;
 • vykdo kitus muziejaus direktoriaus pavedimus.