IT specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • IT specialisto pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu informatikos mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų  darbo patirtį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros bei internetinės svetainės administravimo srityje;
 • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.), žinoti naujausią informaciją apie kompiuterinę ir programinę įrangą, kompiuterio darbo ir priežiūros taisykles, programų įvedimo ir naudojimosi jomis taisykles;
 • mokėti dirbti su Microsoft SQL Server duomenų bazėmis;
 • žinoti duomenų bazių organizavimo pagrindus, mokėti kurti MySQL duomenų bazes bei jas administruoti, taip pat išmanyti HTML, CSS ir JavaScript.
 • gerai žinoti elektroninių ryšių infrastruktūrą bei jos įrenginius, išmanyti mobilias technologijas ir mobiliųjų įrenginių veikimą bei saugumo užtikrinimo reikalavimus;
 • mokėti diegti, aptarnauti bei administruoti Microsoft Office programų paketą.

FUNKCIJOS:

 • prižiūri DVS sistemą, pagal galimybes atlieka jos atnaujinimą;
 • pagal galimybes diegia interaktyvią įrangą, atlieka jos techninę priežiūra bei užtikriną tinkamą funkcionavimą;
 • atlieka vaizdo stebėjimo ir apsaugos sistemos priežiūrą bei užtikriną tinkamą jos funkcionavimą;
 • prižiūri elektroninę durų užrakinimo sistemą, užtikrina sistemos duomenų kontrolę ir teikia informaciją administracijai;
 • užtikrina Muziejaus kompiuterinės įrangos bei programinės dalies operatyvų gedimų pašalinimą;
 • prižiūri ir administruoja Muziejaus internetinę svetainę;
 • atlieka techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą;
 • vykdo naujos taikomosios ir sisteminės programinės įrangos diegimą, laiku ją atnaujina Muziejaus darbuotojų darbo vietose;
 • konsultuoja Muziejaus darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo klausimais, sprendžia kompiuterinių tinklų vartotojams iškylančias problemas;
 • sprendžia informacinės saugos klausimus, kontroliuoja asmens duomenų apsaugos priemonių vykdymą, praveda kibernetinės saugos mokymus Muziejaus darbuotojams, teikia pasiūlymus informacinės saugos klausimais;
 • analizuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos panaudojimo efektyvumą bei dalyvauja nustatant jų poreikį. Teikia pasiūlymus dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo poreikio bei paskirstymo;
 • užtikrina vaizdo konferencijų, seminarų ir renginių techninį palaikymą;
 • užtikrina kompiuterinės įrangos veikimą išvažiuojamuose renginiuose ir parodose;
 • savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, kaupia ir analizuoja informaciją;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus.