IT specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • IT specialisto pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

studijų kryptis – informatika.

Darbo patirties reikalavimai:

sritis – kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūra, internetinės svetainės administravimas;

darbo patirtis srityje – ne mažiau 1 metų.

savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės galiojančiais teisės     aktais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

geri kompiuterio raštingumo įgūdžiai, gebėti naudotis aparatine įranga ( MS OFFICE paketo programomis, MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);

mokėti dirbti su Microsoft SQL Server duomenų bazėmis;

žinoti duomenų bazių organizavimo pagrindus, mokėti kurti MySQL duomenų bazes bei jas administruoti, taip pat išmanyti HTML, CSS ir JavaScript;

gerai žinoti elektroninių ryšių infrastruktūrą bei jos įrenginius, išmanyti mobilias technologijas ir mobiliųjų įrenginių veikimą bei saugumo užtikrinimo reikalavimus;

mokėti diegti, aptarnauti bei administruoti Microsoft Office programų paketą.

FUNKCIJOS:

 • prižiūri DVS sistemą, pagal galimybes atlieka jos atnaujinimą;
 • pagal galimybes diegia interaktyvią įrangą, atlieka jos techninę priežiūra bei užtikriną
 • tinkamą funkcionavimą;
 • atlieka vaizdo stebėjimo ir apsaugos sistemos priežiūrą bei užtikriną tinkamą jos
 • funkcionavimą;
 • prižiūri elektroninę durų užrakinimo sistemą, užtikrina sistemos duomenų kontrolę ir
 • teikia informaciją administracijai; 
 • užtikrina Muziejaus kompiuterinės įrangos bei programinės dalies operatyvų gedimų pašalinimą;
 • prižiūri ir administruoja Muziejaus internetinę svetainę;
 • atlieka techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą;
 • vykdo naujos taikomosios ir sisteminės programinės įrangos diegimą, laiku ją atnaujina Muziejaus darbuotojų darbo vietose;
 • konsultuoja Muziejaus darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo klausimais, sprendžia kompiuterinių tinklų vartotojams iškylančias problemas;
 • sprendžia informacinės saugos klausimus, kontroliuoja asmens duomenų apsaugos priemonių vykdymą, praveda kibernetinės saugos mokymus Muziejaus darbuotojams, teikia pasiūlymus informacinės saugos klausimais;
 • analizuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos panaudojimo efektyvumą bei dalyvauja nustatant jų poreikį. Teikia pasiūlymus dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo poreikio bei paskirstymo;
 • užtikrina vaizdo konferencijų, seminarų ir renginių techninį palaikymą;
 • užtikrina kompiuterinės įrangos veikimą išvažiuojamuose renginiuose ir parodose;
 • savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, kaupia ir analizuoja informaciją;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu, savo funkcijas atlieka kituose įstaigos valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu.
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.