Kultūrinės veiklos koordinatoriaus pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Kultūrinės veiklos koordinatoriaus pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

 • būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Skyriaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašu;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų kultūros renginių bei kultūrinės veiklos projektų organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešosios komunikacijos patirtį, kultūrinės, visuomeninės veiklos srityje;
 • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

FUNKCIJOS:

 • vadovaudamasis patvirtintu Muziejaus metinės veiklos planu, parodų, renginių planais ir Muziejaus poreikiais, organizuoja Muziejaus kultūrinę, projektinę ir edukacinę veiklą;
 • organizuoja ir įgyvendina kultūrinės veiklos ir muziejinės edukacijos projektus;
 • kuria turizmo sklaidos programas ir užtikrina jų integravimą į regiono bei Lietuvos maršrutus;
 • rengia komunikacijos kampanijų planus, juos įgyvendina;
 • rengia, redaguoja ir platina informacinę medžiagą apie Muziejaus veiklą. Viešina Muziejų per žiniasklaidos priemones, organizuoja spaudos konferencijas;
 • bendradarbiauja rengiant Muziejaus paslaugų pasiūlymus ir pristato viešajam bei privačiam sektoriams;
 • tiria Muziejaus veiklos efektyvumą: atlieka lankomumo analizę, lankytojų nuomonės apklausas, komunikacijos veiklų įgyvendinimo analizę;
 • stebi Lietuvos ir užsienio Muziejų komunikacijos strategijas ir vertina jų efektyvumą bei įtaką rinkodarai ir lankytojų srautams;
 • kuria Muziejaus komunikacijos efektyvinimo modelį pritaikytą skirtingoms interesų grupėms;
 • kaupia ir pildo esamų ir potencialių Muziejaus reklamos ir informacijos gavėjų
 • duomenų bazę, platina naujienlaiškius;
 • bendradarbiaujant su kitais Muziejaus skyriais koordinuoja rėmėjų paiešką, palaiko     ryšius su kitomis institucijomis;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja interesantus;
 • rengia ketvirčio, pusmečio ir metinę darbo ataskaitą, metinį darbo, poreikių planą teikia Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjui. Rengia ir tvarko su Kultūrinės veiklos skyriaus veikla susijusią dokumentaciją;
 • vykdo kitus Muziejaus direktoriaus nurodymus.