Kultūrinės komunikacijos specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Kultūrinės komunikacijos specialisto pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
studijų kryptis – socialinių arba humanitarinių mokslų krypties.
Darbo patirties reikalavimai:
sritis – viešosios komunikacijos, kultūrinės veiklos organizavimo ir projektų įgyvendinimo;
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.
Užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:
kalba – be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
kalbos mokėjimo lygis – B1.
mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;
gebėti organizuoti kultūrinius, edukacinius, komunikacijos ir rinkodaros procesus, žinoti esminius valstybinius ir tarptautinio etiketo protokolus.

FUNKCIJOS:

 • vadovaudamasis patvirtintu Muziejaus metinės veiklos planu, parodų, renginių planais ir Muziejaus poreikiais, organizuoja Muziejaus kultūrinę, projektinę ir edukacinę veiklą;
 • padeda rengti Muziejaus komunikacijos strategiją, planus ir juos įgyvendina, teikia siūlymus muziejaus įvaizdžio politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • organizuoja ir įgyvendina kultūrinės veiklos ir muziejinės edukacijos projektus;
 • kuria turizmo sklaidos programas ir užtikrina jų integravimą į regiono bei Lietuvos maršrutus;
 • rengia, redaguoja ir platina informacinę medžiagą apie Muziejaus veiklą, viešina Muziejų per žiniasklaidos priemones, organizuoja spaudos konferencijas, atsakymus į žurnalistų užklausas, organizuoja interviu su žiniasklaidos atstovais, rengia komentarus žiniasklaidai;
 • užtikrina parodų, konferencijų, renginių ir kt. reklamos vizualinį apipavidalinimą ir komunikacijos sklaidos išpildymą, užtikrina vientisą ir kryptingą Muziejaus teikiamų paslaugų reklamą;
 • rengia ir atnaujina Muziejaus internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją;
 • administruoja socialinius tinklus;
 • bendradarbiauja rengiant Muziejaus paslaugų pasiūlymus ir pristato viešajam bei privačiam sektoriams;
 • tiria Muziejaus veiklos efektyvumą: atlieka lankomumo analizę, lankytojų nuomonės    apklausas, komunikacijos veiklų įgyvendinimo analizę;
 •  stebi Lietuvos ir užsienio Muziejų komunikacijos strategijas ir vertina jų efektyvumą bei įtaką rinkodarai ir lankytojų srautams;
 • organizuoja Muziejaus atributikos, reprezentacinių priemonių kūrimą, įsigijimą ir naudojimą;
 • nuolat domisi pasaulyje, Lietuvoje, regionuose minėtinais įvykiais (reiškiniais), svarbiomis datomis, nusipelniusių asmenybių sukaktimis, bei inicijuoja jų aktualizavimą Muziejaus viešojoje komunikacijoje;
 • kuria Muziejaus komunikacijos efektyvinimo modelį pritaikytą skirtingoms interesų grupėms;
 • kaupia ir pildo esamų ir potencialių Muziejaus reklamos ir informacijos gavėjų duomenų bazę, platina naujienlaiškius;
 • bendradarbiaujant su kitais Muziejaus skyriais koordinuoja rėmėjų paiešką, palaiko     ryšius su kitomis institucijomis;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja interesantus;
 • pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia ataskaitas;
 • vykdo kitus Muziejaus direktoriaus nurodymus;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.