Eksponatai

2022 m.  gruodžio 22  d.

Knyga. „Naujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu lietuwiszku lieżuwiu iszgulditas par Juozapa Arnulpa kunigaikszti Giedrayti wiskupa żiemayciu, żenklinika s. Stanislowo“

Knyga. „Naujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu lietuwiszku lieżuwiu iszgulditas par Juozapa Arnulpa kunigaikszti Giedrayti wiskupa żiemayciu, żenklinika s. Stanislowo“, Wilnius, 1816, 388 p. Popierius, oda, spaudinys. Dydis: 20,5 x 16,4 x 3,5 cm

Autorius- Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757–1838).

Vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas. kanonų teisės daktaras Giedráitis Juozapas Arnulfas (gimė 1757 m. - Kamaraučiznoje -  mirė 1838 m. Alsėdžiuose (palaidotas Varnių katedroje). Mokėsi Kilmingųjų kolegijoje Vilniuje, 1780 m. baigė Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Varniuose. Nuo 1785 m. Žemaičių vyskupijos kapitulos narys, nuo 1802 m. vyskupas. Vyskupijos generalinę konsistoriją iš Alsėdžių perkėlė į Varnius, pats gyveno Alsėdžiuose. Nuo 1813 m. Sankt Peterburge veikiusios Biblijos draugijos narys. Per 1830–1831 sukilimą ragino gyventojus remti sukilėlius, į jų būrius skyrė kapelionus. Sukilimą numalšinus, J. A. Giedraitis nuo tiesioginio vyskupijos valdymo Rusijos administracijos buvo nušalintas. Svarbiausias darbas – pirmąkart į lietuvių kalbą išverstas visas Naujojo Testamento tekstas katalikams (pirmas leidimas -1816 m., antras leidimas -1906 m.).

Knygos tituliniame lape prie J. A. Giedraičio pavardės pažymėta, kad jis yra gavęs Šv. Stanislovo ordiną („żenklinika s. Stanislowo“). Leidinys buvo išspausdintas spaustuvėje prie Vilniaus misionierių Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios. Knygos pradžioje yra dvi prakalbos lotynų ir lenkų kalbomis, jose pabrėžiama, kad šalyje, kur liaudyje visuotinai paplitusi lietuvių kalba, J. A. Giedraitis jaučia pareigą išversti į šią kalbą Naująjį Testamentą. Šis vertimas prisidėjo prie bendrinės lietuvių kalbos formavimosi.

Knygos formatas keturkampis (20x16cm.), spausdinta spaustuvėje ant melsvos spalvos su vandens žymėmis popieriaus, kuriame yra vandenženklis, rodantis popieriaus pagaminimo datą - 1816 m. Tituliniame lape yra mėlynu pieštuku įrašyta „N673” ir juodu tušu muziejaus inventorinis nr. 11260. 12 pirmųjų puslapių (titulinis lapas ir turinys) nenumeruoti, toliau eina pagrindinio teksto sunumeruoti 388 puslapiai, už jo vienas tuščias puslapis ir klaidų ištaisymas - 3 puslapiai vėl nenumeruoti.

Knyga įrišta į odinius viršelius. Oda papuošta įspaustu vingiuotų linijų deriniu ir nudažant tarp šių vingių odą šviesiai ruda ir tamsiai ruda spalva. Priekinio viršelio centre yra įspaustas Rusijos Biblijos draugijos antspaudas. Ant pirmojo viršelio antrosios pusės yra priklijuota balto popieriaus kortelė su spausdintu įrašu lenkų kalba – „įrišo Petras Pozniakas Vilniuje 1817 m.”.

Analogiškas knygos egzempliorius eksponuojamas Sakralinio paveldo ekspozicijoje.

Parengė muziejininkė – rinkinio saugotoja Regina Bartkienė