Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Edukatoriaus pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas.

gebėti organizuoti darbą grupėje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam;

mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

FUNKCIJOS: 

 • pagal Skyriuje suplanuotą kultūrines veiklas, savarankiškai pasiruošia renginiams, edukaciniams užsiėmimams, juos tinkamai įgyvendina ir praveda visuose Muziejaus valdomose objektuose ir renginių vietose;
 • inicijuoja naujas edukacijas Muziejuje;
 • užtikrina švarią renginių, edukacijų aplinką ir dalyvių saugumą;
 • ruošia edukacinių užsiėmimų aprašymus, suprantamai ir aiškiai pateikia edukacinės programos turinį bei metodinę medžiagą jų vedimui;
 • teikia atsakingam darbuotojui reikalingų medžiagų ir priemonių poreikį vykdomai veiklai tinkamai užtikrinti;
 • supažindina su vedamos edukacijos turiniu, parinkdamas vykdomos veiklos tinkamus technologinius metodus pagal amžiaus grupes, interesus, gebėjimus;
 • taupiai naudoja Muziejaus suteiktas priemones edukacijoms vykdyti, pasibaigus veikloms jas peržiūri ir surūšiuoja;
 • užtikrina priemonių tinkamumą edukacijų užsiėmimams;
 • prisideda prie projektinės veiklos įgyvendinimo Muziejuje;
 • prisideda prie pasirengimo kultūriniams renginiams, parodoms, talkina paruošiant ir pristatant ekspozicijas;
 • konsultuoja ir aptarnauja lankytojus savo kompetencijos srityje;
 • priima edukacijų, renginių dalyvius, lankytojų grupes, svečius, partnerius laikantis etiketo reikalavimų ir protokolo;
 • esant poreikiui, prisideda prie Skyriaus organizuojamų veiklų įgyvendinimo ir darbų vykdymo;
 • pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia ataskaitas, pildo edukacijų apskaitos dokumentus;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimu, savo funkcijas atlieka kituose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.