Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Muziejinių vertybių priežiūros specialistas

 • Titulinis
 • Muziejinių vertybių priežiūros specialistas

SPECALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

mokėti naudotis elektriniais bei mechaniniais valymo prietaisais, žinoti plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų naudojimo būdus;

išmanyti sanitarijos ir higienos normas, bendruosius elektros saugos pagrindus, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;

gebėti identifikuoti muziejinių vertybių medžiagiškumą, žinoti pagrindinius jų priežiūros ir valymo principus;

būti susipažinusiam ir žinoti, kaip naudotis kovos su parazitais ir kenkėjais priemonėmis;

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

FUNKCIJOS:

 • pagal direktoriaus pavaduotojo vyr. fondų saugotojo, Skyriaus vedėjo bei muziejininko – rinkinio saugotojo rekomendacijas valo, rūšiuoja, skaičiuoja, pakuoja, vėdina, plauna muziejines vertybes, eksponatus;
 • tvarko, sandėliuoja, numeruoja, rūšiuoja archyvinę medžiagą, padeda atlikti eksponatų kraustymo, perkėlimo darbus;
 • valo, dezinfekuoja saugyklų patalpas ir muziejines vertybes;
 • vykdo drėgmės ir temperatūros kontrolę saugyklose, apie pokyčius informuoja Skyriaus vedėją;
 • vėdina saugyklas bei muziejines vertybes, pagal poreikį skalbia Muziejuje saugomus tekstilės gaminius;
 • paruošia muziejines vertybes deponavimui, reprezentatyviam eksponavimui, edukacinėms veikloms, saugiai supakuoja jas transportavimui;
 • prisideda prie parodų, renginių organizavimo, talkina atnaujinant, įkuriant ekspozicijas;
 • nedelsiant praneša Skyriaus vedėjui apie pastebėtus muziejinių vertybių, eksponatų pažeidimus, dingimą, netinkamas ar nesaugias laikymo sąlygas;
 • nuolat konsultuojasi su restauratoriumi ir muziejininku – rinkinio saugotoju dėl probleminių muziejinių vertybių priežiūros, jų tinkamų laikymo, gabenimo, eksponavimo sąlygų;
 • teikia darbo planus ir ruošia ataskaitas tiesioginiam vadovui;
 • nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • pagal tiesioginio vadovo ar Muziejaus direktoriaus nurodymus atlieka funkcijas kitose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių, parodų, ekskursijų, edukacijų, ekspozicijų vietose;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.