Naujienos

2023 m.  lapkričio 27  d.

Paroda vyskupui Pranciškui Ramanauskui

Sakralinio paveldo ekspozicijoje lapkričio 26 d. Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkė, parodos kuratorė Janina Bucevičė ir Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas, mons. Rimantas Gudlinkis pristatė parodą, skirtą vyskupui Pranciškui Ramanauskui atminti. Šiemet minimos jo 130-osios gimimo metinės.

Pranciškus Ramanauskas – Telšių vyskupas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, kankinys. Gyvendamas Telšiuose, jis aktyviai įsitraukė į miesto kultūrinį, visuomeninį gyvenimą. 1917 m. išventinus į kunigus, jis paskirtas vikaru į Telšius, užėmė Telšių mokytojų seminarijos bei lenkų progimnazijos kapeliono pareigas, dirbo Telšių vyskupijos kurijoje sekretoriumi ir tribunolo notaru. P. Ramanauskas kartu su kunigais įsteigė katalikiškos krypties laikraštį „Žemaičių prietelius“, leido religinės tematikos knygas, straipsnius. Nuo 1940 m. dirbo rektoriumi Telšių kunigų seminarijoje, jam buvo suteiktas prelato titulas. Po ketverių metų P. Ramanauskas nominuotas tituliniu Karpasijos (Kipro) vyskupu ir buvo paskirtas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus augziliaru bei generalvikaru.
Pasibaigus II pasauliniam karui, vyskupas 1946 m. suimamas, apkaltinamas antisovietine veikla ir netrukus nuteisiamas 10 metų kalėti lageryje. Net ir būdamas nelaisvėje, P. Ramanauskas nenutraukė savo ganytojiškos veiklos, palaikė žmonių tikėjimą. Mirė praėjus dvejiems metams nuo grįžimo iš lagerio – 1959-aisiais.
Prieš 23-ejus metus P. Ramanauskas įrašytas į Lietuvos naujųjų kankinių Bažnyčios martirologą. Palaidotas Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kriptoje.

Parodą, skirtą vyskupo P. Ramanausko veiklai ir gyvenimui įprasminti pamatyti kviečiame iki gruodžio 3 d.
Loretos Norvaišienės nuotr.