Naujienos

2023 m.  lapkričio 20  d.

Vyskupui Pranciškui Ramanauskui – 130

Nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 3 d. Sakralinio paveldo ekspozicijoje – paroda kviečianti prisiminti vyskupą Pranciškų Ramanauską. 

Pranciškus Ramanauskas (1893-1959)  – Telšių vyskupas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, kankinys. P. Ramanauskas studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1917 m. įšventintas į kunigus, buvo paskirtas vikaru į Telšius. Ėjo Telšių mokytojų seminarijos bei lenkų progimnazijos kapeliono pareigas. Dirbo Telšių vyskupijos kurijoje sekretoriumi ir tribunolo notaru. Mokėsi Romoje, Grigaliaus Didžiojo universitete, kur įgijo teologijos daktaro laipsnį. 1932 m. paskirtas Telšių kunigų seminarijos profesoriumi, vėliau pakeltas Garbės kanauninku. Dėstė dogminę teologiją ir religinę pedagogiką. Nuo 1940 m. – Telšių kunigų seminarijos rektorius, jam suteiktas prelato titulas. Po ketverių metų nominuotas tituliniu Karpasijos (Kipras) vyskupu, paskirtas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus augziliaru ir generalvikaru.

Gyvendamas Telšiuose P. Ramanauskas aktyviai įsitraukė į miesto kultūrinį, visuomeninį gyvenimą: vadovavo Šv. Vincento Pauliečio draugijai, Katalikų veikimo centrui, dalyvavo pavasarininkų, ateitininkų, tretininkų draugijų ir kitų bažnytinių organizacijų darbe. Kartu su kunigais Korzumu ir Striku įsteigė katalikiškos krypties laikraštį „Žemaičių prietelius“, vėliau tapo laikraščio redaktoriumi ir leidėju. Leido religinės tematikos knygas, straipsnius. Spaudoje pasirašinėdavo Padubisiečio, P. R., Pr. P. slapyvardžiais.

1946 m. suimtas, apkaltintas antisovietine veikla, 1947 m. nuteistas 10 metų lagerio, kalėjo Oršos (Baltarusija) kalėjime, Karlago (Karagandos sr.), Minlago, Vorkutlago, Abezės (Komijos sr.) lageriuose. Kalėdamas nenutraukė savo ganytojiškos veiklos, palaikė žmonių tikėjimą, į kunigus įšventino monsinjorą Alfonsą Svarinską. Iš lagerio paleistas 1957 m., sovietų valdžiai neleidus sugrįžti į Telšius, apsigyveno pas Švėkšnos parapijos kleboną Stanislovą Mažeiką.

Holokausto metais nuo nacių slėpė jauną žydaitę. 2000 m. vyskupas P. Ramanauskas įrašytas į Lietuvos naujųjų kankinių Bažnyčios martirologą. Palaidotas Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kriptoje.


Data Nuo lapkričio 21 d. iki gruodžio 3 d.
Vieta Sakralinio paveldo ekspozicija
Adresas Katedros a. 6