Naujienos

2022 m.  vasario 16  d.

Žemaičių muziejui „Alka“ – 90

Prieš 90 metų, 1932 m. vasario 16 d., 15 val. Birutės gatvėje, Telšiuose, naujame Albino Holšanskio medinio namo išnuomotuose dviejuose kambariuose atidarytas Žemaičių muziejų „Alka“. Muziejaus vadovu paskirtas Senovės mylėtojų draugijos pirmininkas telšiškis poetas Pranas Genys. Tačiau medinis pastatas dėl gaisro grėsmės muziejui ne itin tiko, be to, buvo atokiau nuo miesto centro. Todėl jau 1932 m. spalio 1 d. muziejus perkeltas į Prezidento A. Smetonos (dabar – Respublikos) gatvėje, pačiame miesto centre esantį Prano Girdvainio mūro namą, kurio pirmo aukšto keturiuose kambariuose įrengta ekspozicija.

1931 m. rugpjūčio 14 d. grupė gimtojo Žemaičių krašto patriotų telšiškių susibūrė į Senovės mylėtojų draugiją „Alka“, kurios tikslas – puoselėti žemaičių kultūrą, kalbą, istoriją. Ne vienam žemaičiui inteligentui skaudėjo širdį matant kaip žemaičių meno, istorijos ir kultūros vertybės iškeliauja į Lietuvos ir pasaulio muziejus ar patenka į privačių kolekcionierių rankas, o kartais tiesiog sunaikinamos. Todėl apsispręsta patiems įkurti muziejų, juolab, kai muziejaus ištakos Telšiuose - 1922 m. Atidarytoje mokytojų seminarijoje, jos direktoriaus Juozo Gedmino iniciatyva, pradėtos rinkti muziejinės vertybės. Deja, 1930 m. mokykla buvo perkelta į Plungę ir tik Antrojo pasaulinio karo metais vėl grąžinta į Telšius. Mokytojų seminarijos muziejaus eksponatai, draugijos narių surinktos vertybės ir tapo pagrindu įkurti muziejų Telšiuose. Tačiau įkurtą muziejų reikėjo išlaikyti, todėl draugija kasmet kreipdavosi į Žemaitijos savivaldybes, pavienius aukotojus, Švietimo ministeriją, kviesdama prisidėti prie muziejaus išlaikymo ir tolesnio jo vystymo. Pavyzdžiui, 1932 m. Švietimo ministerija muziejaus veiklai paremti skyrė 500 Lt, Telšių miesto savivaldybė – 500 Lt., kitų savivaldybių – nuo 10 iki 100 Lt., o 1933 m. muziejui 10 Lt. skyrusi Švėkšnos savivaldybė dar 30 ct. išskaitė pinigų persiuntimo išlaidoms padengti.

Daugėjant eksponatų, nuomojamos patalpos muziejui greitai pasidarė per ankštos ir jau 1933 m. Senovės mylėtojų draugija „Alka“ nutarė rinkti aukas ir statyti muziejų ant Žaliojo kalno. 1934 m. ir Telšių apskrities savivaldybė pritarė draugijos sprendimui statyti muziejų. Architektas Steponas Stulginskis nemokamai parengė  modernizmo stiliaus muziejaus pastato projektą. Tiesa, architektas siūlė draugijai ieškoti vietos muziejaus statybai miesto centre, kad pritrauktų daugiau lankytojų, nes Žaliasis kalnas tuo metu buvo pačiame miesto pakraštyje. Tačiau draugija, kuri planavo statyti didelį Žemaičių istorijos muziejų, o šalia dar įkurti Žemaitijos kaimo muziejų ir poilsio parką prie ežero, nesutiko keisti planų, juolab, kad jau tada telšiškiai brandino planą - nutiesti pasivaikščiojimo takus palei Masčio ežero pakrantę nuo miesto centro iki Dirkstelių dvaro parko. Be to, buvo baiminamasi kartas nuo karto miestą siaubusių gaisrų. Prie Masčio ežero, greta būsimo muziejaus esančioje aikštėje, vykdavo miesto didžiosios šventės, o miesto plėtros plane buvo numatyta, kad Naujamiestyje, greta gyvenamųjų namų kvartalo ir mokyklos, turėtų iškilti ir miesto savivaldybės bei apskrities viršininko administracijos pastatai, formuotis dar vienas miesto traukos centras.

Buvusio Dirkstelių dvaro žemėje, ant Žaliojo kalno, kurią muziejui paskyrė Telšių  miesto savivaldybė, o pusė lėšų, reikalingų muziejaus statybai įsipareigojo skirti Telšių apskrities savivaldybė, draugijai sukaupus dalį reikalingų statybai lėšų, pradėti muziejaus statybos parengiamieji darbai. Muziejaus pastato vertė – 60 000 Lt. Buvo sudarytas muziejaus statybos komitetas, kuriam pirmininkavo Dantės „Dieviškosios komedijos“ į lietuvių kalbą vertėjas, diplomatas prel. Jurgis Narjauskas, statybos reikalų globėju sutiko būti Švietimo ministras Juozas Tonkūnas, statybos komiteto reikalų vedėju išrinktas apskrities gydytojas Jonas Mikulskis, nariais – vaistininkė Vanda Augustaitienė-Goeldneraitė, Telšių miesto burmistras inžinierius J. Slabšys, pradžios mokyklų inspektorius V. Gvalda. Aukoms rinkti išspausdinti meniški aukų lapai su tekstu: „Žemaičių sostinėje, ant Masčio ežero kranto, kur prieš amžius stovėjo Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Telšių dvaras, o vėliau didikų Sapiegų rūmai, dabar statomas muziejus, kuris skiriamas sukrauti ir apsaugoti nuo sunykimo Žemaičių krašto istoriniams, etnografiniams ir liaudies meno turtams. Tai monumentalus pastatas, išpuoštas freskomis ir vitražais.“ Aukų lapai buvo patvirtinti Telšių apskrities viršininko Eugenijaus Šalkauskio antspaudu ir parašu.

1936 m. spalio 4 d, šeštadienis Telšiams buvo ypatingas: Šv. Mišiomis Telšių katedroje prasidėjo iškilmės, kuriose be miestelėnų dalyvavo visų Telšių mokyklų mokytojai ir mokiniai, švietimo ministras prof. Juozas Tonkūnas ir kultūros departamento direktorius dr. Antanas Juška. 13.00 val. visi susirinko prie statomos pradinės mokyklos (dabar – „Atžalyno“ progimnazija) pastato Naujamiestyje, kurį pašventino prel. Jurgis Narijauskas. Oras pasitaikė nedėkingas, todėl visi skubiai kopė į Žaliąjį kalną, kuriame jau kilo būsimojo muziejaus pamatai. „Tauta, kuri yra atsiskyrus nuo savo papročių, yra panaši į medį be šaknų, į laivą be vairo“ — kalbėjo Švietimo ministras ir palinkėjo į muziejų surinkti daug istorinės medžiagos, kad būtų atskleisti žemaičių papročiai ir būdas. Kertinį akmenį šventino prel. Jurgis Narijauskas, o jam lietaus pavidalu antrino dangus. Iškilmių dalyviams nusileidus nuo Žaliojo kalno, prie Masčio ežero, buvo pašventintas konstruktyvizmo stiliaus architekto Vsevolodo Kopylovo projektuotas Valstybinės vidurinės amatų mokyklos pastatas. Po to šventės dalyviai rinkosi į Nevarėnų (Simono Daukanto) gatvėje esanti Simono Daukanto pradinės mokyklos pastatą. Prieš tai gimnazijos nuomotą pastatą už 60 tūkst. litų iš jo savininkų brolių Liaugaudų nupirko Telšių miesto savivaldybė, dar 13 tūkst. litų paskyrusi pastato atnaujinimui. Mokyklą pašventino Telšių vyskupas Justinas Staugaitis) Švietimo ministras nuoširdžiai padėkojo Telšių burmistrui ir savivaldybei už jų rūpestį jaunaisiais savo piliečiais, drauge pažymėdamas, kad Lietuvoje iš 2500 pradžios mokyklų, kuriose yra 5000 klasių komplektų, tik 45% turi pakenčiamas patalpas. Iškilmes vainikavo Valstybinės vyskupo M. Valančiaus gimnazijos pastato ant Vilniaus kalvos šventinimas. Unikaliuose architekto Stepono Stulginskio projektuotuose modernizmo stiliaus gimnazijos rūmuose skambėjo ne tik iškilmingos sveikinimo kalbos, bet gimnazistų orkestro ir choro, vadovaujamo kompozitoriaus Domo Andriulio, atliekami kūriniai. Šventinis vakaras baigėsi iškilmingu baliumi ir šokiais.

Muziejaus statybą aukomis, statybinėmis medžiagomis, darbu rėmė daugybė žmonių ne tik Žemaitijoje. Išspausdintus aukų lapus draugija siuntė žymiems Lietuvos asmenims, įstaigoms ir organizacijoms, Žemaitijos savivaldybėms. Aukota įvairiai: nuo 20 centų iki kelių tūkstančių litų. Pavyzdžiui, bendrovė „Maistas“ paaukojo 2 000 Lt., šiauliškis advokatas Kazimieras Venclauskis – 500 Lt., gen. Povilas Plechavičius – 149 Lt., Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose Povilas Žadeikis – 250 Lt., Lietuvos pasiuntinys Maskvoje poetas Jurgis Baltrušaitis – 50 Lt., užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis – 20 Lt., o užsienio reikalų ministerijos tarnautojai suaukojo 95 Lt. Kai kurios įmonės veltui suteikė muziejaus statyboms savo gamintos produkcijos: pavyzdžiui, broliai Juozas ir Jonas Vailokaičiai dovanojo jiems priklausiusioje Palemono plytų ir čerpių gamykloje pagamintų čerpių muziejaus stogui uždengti. Tiesa, atsiųsdami užsakytas čerpes, nepateikė sąskaitos, o išpešti iš Vailokaičių parašą ant jiems nusiųsto aukų lapo sekėsi gerokai sunkiau. Siraičių dvaro savininkas dailininkas Leopoldas Andrijauskas dovanojo medienos, žvyro, Džiuginėnų dvaro savininkė Jadvyga Perkovskaitė rėmė akmenimis, piniginėmis aukomis, Telšių apskr. gydytojas Jonas Mikulskis paaukojo 500 Lt., nevarėniškis vaistininkas Piekarskis skyrė 50 Lt., o kino klubas „Šatrija“ – 200 Lt., Luokės pieno bendrovė – 126,95 Lt. Į aukų rinkimo vajų įsijungė net žemaičiai studentai. VDU studentų žemaičių korporacijos „Filiae Samogitiae“, „Samogitia“, Simono Daukanto draugijos ir Mažosios Lietuvos draugijos atstovai, susirinkę 1936 m. spalio 20 d. Kaune, Kęstučio viešbutyje, Prano Genio paraginti, sudarė komitetą Žemaičių muziejaus statybai remti.

Senovės mylėtojų draugija „Alka“ rūpinosi ne tik naujo muziejaus pastato statyba, bet rinko eksponatus, rengė parodas, literatūros vakarus, o 1935 m. net organizavo etnografinę  ekspediciją į Drobūkščius, kurią 500 Lt suma parėmė ir Švietimo ministerijos kultūros departamentas. 1937 m. miesto klube buvo surengta jaunųjų žemaičių dailininkų paroda. Muziejaus veiklą iš dalies rėmė ir Švietimo ministerija, Telšių miesto savivaldybė.

1938 m. – 1940 m. didžioji dalis suplanuotų muziejaus pastatų buvo užbaigti. Pastato architektūra pasižymėjo funkcionalumu. Į priekį išsikišęs pagrindinio įėjimo ir laiptinės –vestibiulio bokšto pavidalo tūris su prigludusiu žemesniu korpusu užstojo už jo į pietus atsišakojantį salių korpusą. Vienintelės dekoratyvinės detalės – Žemaitijos herbas bokšto viršuje ir užrašas „Alkos muziejus“ – buvo sutelkti pagrindiniame fasade. Optiškai pastatą aukštino vertikali bokšto langų juosta. Muziejaus pastate įrengta 18 ekspozicijos salių, saugyklos, darbo ir pagalbinės patalpos. Vykusiai panaudojus nelygų vietovės reljefą, muziejaus pastatas tapo tarsi sukomponuotas iš trijų skirtingo aukščio tūrių.

1938 m. rugsėjo 1 d., minint Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį, naujai statomas muziejus buvo atvertas lankytojams. Iškilmingas muziejaus atidarymas įvyko rugsėjo 3 d., 15 val., dalyvaujant Vidaus reikalų ministrui prof. Petrui Leonui, Žemės ūkio ministrui Juozui Tūbeliui, Telšių apskrities viršininkui Eugenijui Šalkauskiui ir daugybė svečių iš Kauno ir visos Žemaitijos – Telšių, Kretingos, Tauragės ir Raseinių apskričių, sugužėjusių į Žemaičių žemės ūkio ir pramonės parodą, vykusią rugsėjo 3 – 4 dienomis šalia muziejaus prie ežero esančioje aikštėje. Parodos metu muziejų aplankė keletas tūkstančių pavienių lankytojų, vyko daugybė  ekskursijų.

1938 m. rugsėjo 15 d. Telšiuose Senovės mylėtojų draugija „Alka“ miesto pradžios mokyklos patalpose surengė žemaičių dailininkų parodą, kurioje dalyvavo žemaičiai dailininkai: Paulius Augustinavičius, Juozas Bagdonas, Gerardas Bagdonavičius, Bronė Bakutytė, Adomas Galdikas, Antanas Gudaitis, Česlovas Kontrimas, Telesforas Kulakauskas, Jonas Kuzminskas, Emilija Idzėlevičiutė, Bronius Pundzius, Vaclovas Rataiskis Simas Sidabras, Jonas Steponavičius, Kipras Šaulys, Hudą Vaitieikytė ir Telesforas Valius. Parodoje eksponuoti 115 tapybos, grafikos, skulptūros ir keramikos kūrinių. Parodos kuratoriai - Pranas Genys ir telšiškis dailininkas Paulius Augustinavičius. Parodos atidaryme Pranas Genys pažymėjo, kad Žemaičių žemėje išaugo daug didžių asmenybių, religijos, mokslo, karo ir valstybės vyrų, žodžio kūrėjų ir menininkų. Taip pat pasidžiaugė, kad jaunoji žemaičių karta grįžtą į gimtinę su savo vertingais kūrybos vaisiais, kuriuos skiria gimtajam kraštui.

1938 m. muziejus buvo atidarytas nebaigtame įrengti pastate. 1939 m. muziejaus įsikūrimui ir veiklai Senovės mylėtojų draugija iš Švietimo ministerijos prašė 7505 Lt., gavo – 3700 Lt. Švietimo ministerijos Kultūros reikalų departamentas paskirstė lėšas taip: muziejaus vedėjo atlyginimui po 150 Lt. į mėnesį, eksponatams įsigyti – 1000 Lt., inventoriui – 700 Lt., raštinės reikmėms – 150 Lt. ir 50 Lt. nenumatytoms išlaidoms. Draugijai teko ieškoti lėšų ne tik pastato išlaikymui, kurui, bet ir pastato vidaus apdailos darbams tęsti. Rinkti lėšas sekėsi vis sunkiau, trukdė pradidėjęs Antrasis pasaulinis karas, Vilniaus krašto atstatymo darbai. 1940 m. Senovės mylėtojų  draugija „Alka“ pasitiko su 10 tūkst. litų skola, tačiau tai nesutrukdė vystyti plačią kultūrinę veiklą tiek pačiame muziejuje, tiek už jo ribų. Labai daug žmonių, ypač inteligentų, savanoriaudavo muziejuje, padėdavo tvarkyti muziejaus rinkinius, juos eksponuoti, rengti parodas, tvarkyti muziejaus dokumentaciją.

1940 m. sausio 21 d. iš Šiaulių į „Alkos“ muziejų buvo atvežta Lietuvos dailininkų sąjungos organizuota 150 meno kūrinių paroda. Ne vienas darbas, pasibaigus parodai, taip ir liko muziejuje, papildydamas jos rinkinius. Pavyzdžiui, dailininkas Vienožinskis muziejui dovanojo lietuvių lakūno Felikso Vaitkaus,1935 m. lėktuvu Lituanica II perskridusio Atlantą, portretą ir paveikslą „Zarasų – Turmanto vieškelis“.

Muziejuje vykdavo įvairūs susibūrimai bei pasitarimai. Pavyzdžiui, 1940 m. kovo mėnesį Telšių miesto burmistras Vladas Mylimas muziejuje surengė tarpžinybinį pasitarimą dėl naujai rengiamo Telšių miesto plano. Sparčiai augančiame mieste, naujai atsirandančių gatvių pavadinimuose nutarta įamžinti žymius Telšių ir Žemaitijos žmones: Lauryną Ivinskį, savanorį Pipirą, Povilą Sapiegą, Silvestrą Teofilį Valiūną, kun. Jurgį Ambroziejų Pabrėžą, vyskupą Motiejų Valančių, kunigus sukilėlius Izidorių Noreiką ir Antaną Gargasą. Nepamirštos ir tautinės mažumos: viena iš gatvių nutarta pavadinti ješivos, kitą – cerkvės vardu. Apsispręsta keisti ir kai kurių esamų gatvių pavadinimus: Turgaus aikštę į Vytauto a., Sausio 15 g. į Kalno g., Žaliosios g. į Žemaitės g., Žarėnų g. į Alkos g., o Naujamiestį pavadinti Dirksteliais, taip išsaugant buvusio dvaro, kurio teritorijoje jis kūrėsi, pavadinimą.

1940 m. gegužės 5 d., Motinos dienos proga, muziejuje atidarytos net trys parodos: respublikinė filatelijos, Žemaičių dailininkų darbų ir muziejaus rinkinių. Parodų atidaryme dalyvavo vyskupai Justinas Staugaitis ir Vincentas Borisevičius, švietimo ministras Kazimieras Jokantas, susisiekimo ministerijos ir respublikinės filatelijos draugijos atstovas Burba, apskrities gydytojas Jonas Mikulskis ir dailininkas Paulius Augustinavičius. Parodas lankytojams ir svečiams pristatė jų kuratoriai: filatelijos – aistringas kolekcionierius Jonas Mikulskis, žemaičių menininkų darbų – dailininkas Simas Sidabras, o muziejaus rinkinių – muziejaus vedėjas Pranas Genys. Ant 50 m. stalo buvo išdėstyti pašto ženklai: 115 albumų lapų ir apie 500 blokų pašto ženklų ir vokų. Žemaičių dailės parodoje 16 menininkų eksponavo virš 200 įvairia technika atliktų kūrinių, turtingą kolekciją buvo sukaupęs ir „Alkos“ muziejus.

Žemaičių muziejus „Alka“ – akivaizdus tarpukario žemaičių pilietiškumo, sutelkto darbo pavyzdys. Iškilus tarpukario Lietuvos simbolis, kuriame saugomas mūsų paveldas, o muziejaus pastato modernistinė architektūra ir šiandien reprezentuoja „smetoninę“ Lietuvą.

Janina Bucevičė
Žemaičių muziejus „Alka“