Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Patalpų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Patalpų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

būti susipažinus su Lietuvos Respublikos darbuotojau saugos ir sveikatos įstatymu, Priešgaisrinės saugos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija;
mokėti naudotis elektriniais bei mechaniniais valymo prietaisais, žinoti plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų naudojimo būdus;
išmanyti sanitarijos ir higienos normas, bendruosius elektros saugos pagrindus, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
gebėti naudotis lauko darbams atlikti reikalingu inventoriumi, mokėti atlikti įvairius aplinkos tvarkymo darbus;
būti susipažinusiam ir žinoti, kaip naudotis kovos su parazitais ir kenkėjais priemonėmis;
gebėti objektyviai vertinti situaciją, spręsti su tiesioginėmis funkcijomis susijusius klausimus ir savarankiškai atlikti patalpų ir aplinkos tvarkymo darbus.

FUNKCIJOS:

 • palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą Muziejaus valdomose patalpose ir teritorijoje, renginių vietose;
 • tvarko tiesioginio vadovo pavedimu priskirtas patalpas ir ekspozicines erdves pagal jų specifiką ir keliamus reikalavimus: valo drėgnu būdu, šluoja, naudojasi dulkių siurbliu;
 • nuolat valo dulkes nuo baldų, palangių ir kito Muziejaus inventoriaus;
 • ne rečiau kaip du kartus metuose, esant poreikiu – ir dažniau, nuvalo pastatų langus;
 • prižiūri ir valo sanitarinius mazgus bei maisto paruošimo ir gaminimo patalpas. Rūpinasi, kad jose nuolatos būtų užtikrinama tvarka, papildomos reikalingos švaros ir higienos priemonės, nedelsiant informuoja apie šių priemonių trūkumą;
 • valo unitazus, praustuvus, maišytuvus, virykles, orkaites, kitą buitinę techniką, veidrodžius ir kitus paviršius šiems paviršiams valyti tinkamiausiomis priemonėmis, naudojasi specialiomis cheminėmis priemonėmis;
 • nuolat dezinfekuoja liečiamus paviršius specialiomis priemonėmis; 
 • užtikrina, kad Muziejaus teritorijoje ir patalpose nebūtų šiukšlių, ištuština prisipildžiusias šiukšlių dėžes ir atnaujina juose esančius specialius maišelius. Surinktas šiukšles išneša į Muziejui priskirtus bendrus šiukšlių surinkimo konteinerius;
 • prisideda prie pasiruošimo edukacijoms, parodoms, renginiams, kitoms kultūrinėms veikloms ir padeda po jų susitvarkyti;
 • atskiru pavedimu, vadovaujantis direktoriaus pavaduotojo – vyriausiojo fondų saugotojo arba muziejininko- rinkinio saugotojo rekomendacijomis valo muziejines vertybes, perneša jas į reikiamą vietą ar paruošia eksponavimui;
 • tvarko Muziejaus teritorijoje esančią aplinką: sėja, sodina augalus, ravi gėlynus, genėja medžius, krūmus, laisto, tręšia ir prižiūri kultūrinius želdinius;
 • pagal poreikį pjauna žolę, griebia lapus, šieną, kasa sniegą, šluoja ir valo takus, žiemos metu slidžią dangą barsto specialiomis priemonėmis;
 • atlikdamas savo funkcijas, suteiktą inventorių, chemines ir kitas darbui reikalingas priemones naudoja tik pagal paskirtį ir vadovaujasi instrukcijomis. Atsižvelgiant į atliekamus darbus, visada naudojasi būtinomis, įstaigos suteiktomis, apsaugos priemonėmis: specialia avalyne, pirštinėmis, akių skydeliais, darbo rūbais, kepurėmis ir kt.;
 • esant poreikiui, pagal sezoniškumą ar kitas objektyvias, su Muziejaus veiklos organizavimu susijusias aplinkybes, atlieka darbus pagal atskirą tiesioginio vadovo pavedimą;
 • pastebėjęs grėsmę Muziejuje turtui arba įsibrovimą į Muziejaus patalpas, nedelsiant praneša atsakingoms specializuotoms tarnyboms ir savo tiesioginiam vadovui;
 • pastebėjęs galimus elektros, vandentiekio, šildymo ar kitų inžinerinių sistemų gedimus nedelsiant informuoja savo tiesioginį vadovą;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu.
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.