Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Kultūrinės veiklos koordinatoriaus pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Kultūrinės veiklos koordinatoriaus pareigų aprašymas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:
išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
studijų kryptis – humanitarinių, socialinių ar menų mokslų krypties.
Darbo patirties reikalavimai:
sritis – kultūrinės veiklos projektų organizavimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;
darbo patirtis srityje – ne mažesnė kaip 1 metų.
Užsienio kalbų reikalavimai:
kalba - be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
kalbos mokėjimo lygis – B1.
mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

FUNKCIJOS:

 • organizuoja ir vykdo Skyriaus kultūrinę, projektinę ir edukacinę veiklą, siekdamas informatyviai ir patraukliai supažindinti lankytojus su XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios Žemaitijos kaimo istorija, buitimi, aplinka, tradicijomis ir gyvenimo būdu;
 • numato metininį Skyriuje vykdytinų renginių, edukacijų, projektų, parodų poreikį ir teikia jį Skyriaus vedėjui;
 • organizuoja ir/ar įgyvendina kultūrinės veiklos programas, projektus, pagal poreikį prisideda prie kitų kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimo Muziejuje, veda ekskursijas;
 • koordinuoja ir vykdo muziejines edukacijas, užtikrina jų sklandų ūkinį, administracinį aptarnavimą bei kokybišką turinio išpildymo įgyvendinimą;
 • organizuoja kultūrinius renginius, bendradarbiaujant su Muziejaus skyriumi atsakingu už kultūrinę veiklą ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis;
 • organizuoja edukacinių užsiėmimų testavimą, įvertina rezultatus ir pritaiko juos edukacinių programų tobulinime;
 • kuria ir palaiko ryšius su mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir kitomis įstaigomis, organizacijomis besirūpinančiomis vaikų ir jaunimo kultūrine edukacija;
 • esant poreikiui, prisideda prie Skyriaus organizuojamų veiklų įgyvendinimo ir darbų vykdymo;
 • sudaro sąlygas muziejinių vertybių viešinimui: rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, kitus renginius;
 • užtikrina lankytojų aptarnavimo kokybę, šiuo klausimu konsultuoja Skyriaus darbuotojus, organizuoja ir pats įgyvendina Muziejaus svečių priėmimą, aptarnavimą;
 • inicijuoja kultūrinio turizmo ir lankytojų aptarnavimo paslaugų įvairovę ir plėtrą Skyriuje;
 • fiksuoja ir teikia informaciją už komunikaciją atsakingiems Muziejaus darbuotojams apie vykdomas kultūrines ir edukacines veiklas Skyriuje;
 • pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus ir muziejininko – rinkinio saugotojo rekomendacijas, organizuoja ekspozicijų įrengimą ir tinkamą muziejinių vertybių pristatymą lankytojams;
 • nuolat bendradarbiauja su muziejininkais – rinkinio saugotojais, kad Muziejaus lankytojai kokybiškai ir informatyviai būtų supažindinti su muziejinėmis vertybėmis;
 • kartu su muziejininkais – rinkinio saugotojais prasidėjus šaltajam sezonui, drėgmei ir temperatūrai jautrius eksponatus perkelia iš Žemaičių kaimo muziejaus į Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus saugyklas;
 • užtikrina Kultūros paso paslaugų paraiškų pateikimą, registravimą, apskaitą ir savalaikį atsiskaitymą;
 • palaiko ryšius su menininkais, atlikėjais, tautodailininkais, kaupia jų kontaktų duomenų bazę, pagal galimybes įtraukia juos į Muziejaus kultūrines ir projektines veiklas;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu;
 • pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia ataskaitas;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu, savo funkcijas atlieka kituose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.
 • esant poreikiui atlieka kasininko darbą: parduoda muziejaus lankymo bilietus, prekiauja leidiniais ir suvenyrais, veda lankytojų apskaitą ir perduoda duomenis atsakingam darbuotojui.