Ekskursijų vadovo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Ekskursijų vadovo pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

studijų kryptis – istorijos, socialinių ar humanitarinių mokslų krypties.

Užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:

kalba – be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

kalbos mokėjimo lygis – A1.

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

FUNKCIJOS:

 • pagal Skyriuje suplanuotą kultūrines veiklas, savarankiškai pasiruošia ekskursinių grupių priėmimui, edukaciniams užsiėmimams, juos tinkamai įgyvendina ir praveda;
 • užtikrina ekskursijų grupėms ir edukacijų dalyviams reprezentatyvią ir saugią aplinką;
 • analizuoja istorinę medžiagą, ruošia teminių ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų aprašymus, suprantamai ir aiškiai pateikia programų turinį bei metodinę medžiagą jų vedimui;
 • teikia atsakingam darbuotojui reikalingų medžiagų ir priemonių poreikį vykdomai veiklai tinkamai užtikrinti;
 • supažindina lankytojus ar jų grupes su teminės ekskursijos ar edukacijos turiniu, atsako į iškilusius klausimus;
 • organizuoja ir vykdo mokslinę tiriamąją ir švietėjišką veiklą, kultūrinių ir mokslinių konferencijų rengimą, mokslines, švietėjiškas, tiriamąsias ekspedicijas ir išvykas;
 • atlieka istorinius tyrimus su Skyriaus vedėju suderinta tema ir paruošia straipsnius, informacinius pranešimus visuomenės informavimo priemonėse;
 • derindama su muziejininkais – rinkinio saugotojais, ruošia pristatomąją istorinę medžiagą Muziejaus ekspozicijų konsultantams;
 • prisideda prie projektinės veiklos įgyvendinimo Muziejuje;
 • prisideda prie parodų parengimo, ekspozicijų paruošimo ir pristatymo, dalyvauja organizuojant renginius;
 • konsultuoja ir aptarnauja lankytojus savo kompetencijos srityje;
 • priima renginių dalyvius, lankytojų grupes, svečius, partnerius laikantis etiketo reikalavimų ir protokolo;
 • esant poreikiui, prisideda prie Skyriaus organizuojamų veiklų įgyvendinimo ir darbų vykdymo;
 • pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia ataskaitas, pildo edukacijų apskaitos dokumentus;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimu savo funkcijas atlieka kituose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.