Bibliotekininko, archyvaro pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Bibliotekininko, archyvaro pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Žemaičių muziejaus „Alka“ bibliotekininkas, archyvaras savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Kultūrinės veiklos skyriaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

Kvalifikaciniai reikalavimai Muziejaus bibliotekininko, archyvaro pareigoms užimti:
 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas humanitarinių mokslų išsilavinimas;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.
 FUNKCIJOS:

 • planuoja, organizuoja bibliotekos ir archyvo veiklą;
 • komplektuoja muziejaus biblioteką: peržiūri išankstinius leidyklų planus ir perka bibliotekos profilį atitinkančius leidinius knygynuose, įsigyja leidinių iš privačių asmenų ir antikvariato, prenumeruoja periodinius leidinius, vykdo mainus su bibliotekos profilį atitinkančiomis įstaigomis;
 • klasifikuoja bibliotekos spaudinius pagal bibliotekinės klasifikacijos sistemą;
 • tvarko bibliotekos abėcėlinį ir sisteminį katalogą, nuolat juos papildo, kartotekas papildo naujais bibliografiniais įrašais, išdėsto juos abėcėline, sistemine tvarka, tikrina klasifikacinius indeksus, keičia ir taiso neteisingus įrašus;
 • vykdo duomenų įvedimą į LIBIS/ LIMIS sistemą;
 • inventorina bibliotekos fondą, tvarko leidinius saugyklose, tvarko nurašomus leidinius: sudaro nurašomų leidinių sąrašus, surašo nurašymo arba perdavimo aktus;
 • aptarnauja Muziejaus darbuotojus: teikia informaciją, atsako į užklausas, išduoda ir priima spaudinius;
 • surenka metų pradžioje iš muziejaus skyrių nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;
 • vykdo bylų apskaitą: priimtus dokumentus rūšiuoja, sistemina, formuoja į bylas pagal tematiką ir saugojimo terminus, jei reikia – sudaro bylų vidaus aprašus;
 • paruošia bylų saugojimo aprašų projektus ir juos pateikia svarstyti Muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijai, derina su archyvų departamento dokumentų ekspertų komisija;
 • kartu su muziejaus skyrių atsakingais darbuotojais atlieka dokumentų vertės ekspertizę;
 • atlieka eksperto funkcijas įsigyjant eksponatus ir nustatant jų vertę;
 • rengia edukacines programas ir veda edukacinius užsiėmimus ekspozicijose ir parodose;
 • rengia ir vykdo projektus;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja skyriaus lankytojus;
 • teikia metinį veiklos planą ir ataskaitą skyriaus vedėjui;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus
 • funkcijas atlieka savarankiškai, Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjui kontroliuojant galutinį rezultatą