Direktoriaus pavaduotojo muziejinei veiklai pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Direktoriaus pavaduotojo muziejinei veiklai pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus pavaduotojas muziejinei veiklai savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus pavaduotojo muziejinei veiklai pareigoms užimti:

 • aukštasis universitetinis (magistro) arba jam prilygintas  išsilavinimas;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MSWord, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

FUNKCIJOS:

 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Muziejaus veiklą, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir atliekamos funkcijos;
 • rengia Muziejaus vidinius dokumentus;
 • užtikrina Muziejaus padalinių savalaikį funkcijų atlikimą;
 • praneša apie direktoriaus rengiamus posėdžius jų dalyviams;
 • rengia dalykinius pasitarimus skyrių vedėjams;
 • rengia bendradarbiavimo sutartis, susijusias su muziejine veikla;
 • inicijuoja ir rengia Muziejaus projektus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • dalyvauja rengiant Muziejaus ekspozicijas;
 • organizuoja Muziejaus ir jo padalinių renginius, koordinuoja pasiruošimą renginiams ir jų vedimą bei informacijos sklaidą visuomenei;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja skyriaus lankytojus;
 • rūpinasi jam pavaldžių skyrių darbuotojų kvalifikacija;
 • vykdo Muziejaus lankytojų apklausas;
 • rengia Muziejaus metinius planus ir ataskaitas;
 • vykdo vienkartines direktoriaus užduotis ir įpareigojimus;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • funkcijas atlieka savarankiškai, Muziejaus direktoriui kontroliuojant galutinį rezultatą.