Direktoriaus pavaduotojo ūkio klausimais pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Direktoriaus pavaduotojo ūkio klausimais pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimams savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus pavaduotojo ūkio klausimams pareigoms užimti:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • trejų metų vadovavimo įstaigos ūkinei veiklai patirtis.
FUNKCIJOS:
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja viso muziejaus ūkinę veiklą;
 • vadovauja ūkio tarnybos funkcijų vykdymui  ir vykdo kontrolę;
 • aprūpina Muziejų ūkiniu inventoriumi, vidaus įranga ir kontroliuoja tvarkingą jų eksploatavimą;
 • ruošia paraiškas dėl vidaus patalpų, inventoriaus, paslaugų, automobilio remonto darbų, paruošia darbų atlikimo sutartis;
 • rūpinasi tarnybinių automobilių technine būkle;
 • suderinęs su direktoriaus pavaduotoju-vyriausiuoju fondų saugotoju vykdo visus darbus, susijusius su Muziejaus rinkinių apsauga ir tinkamų sąlygų jiems saugoti sudarymu bei gerinimu;
 • ruošia paraiškas dėl lėšų skyrimo pastatų kapitaliniam remontui ir restauravimui;
 • ruošia užduotis-užsakymus projektinėms organizacijoms restauruojant, remontuojant muziejaus pastatus, išorės ir lauko inžinerinius tinklus, kitus statinius;
 • derina techninę dokumentaciją su restauravimo, statybos ir remonto darbus vykdančiomis organizacijomis, paruošia darbų atlikimo sutartis;
 • organizuoja komisijas, pasitarimus, posėdžius Muziejaus pastatų techninei-inžinerinei būklei įvertinti;
 • vykdo Ūkio tarnybos materialių vertybių saugojimo ir apskaitos kontrolę, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, civilinės saugos aktų reikalavimų laikymosi, vidaus darbo taisyklių vykdymo kontrolę;
 • rūpinasi reikalingų medžiagų, ūkinio inventoriaus, prekių įsigijimu Muziejaus reikmėms, taip pat medžiagų atnaujinimu ir papildymu;
 • ruošia priimamų restauruotų ar remontuotų pastatų defektinius aktus. Kontroliuoja defektų šalinimo darbų kokybę;
 • pildo Muziejaus statistines ataskaitas, susijusias su ūkiniais techniniais Muziejaus darbais;
 • organizuoja Muziejaus viešuosius pirkimus ir pildo jų dokumentaciją;
 • supažindina ir prižiūri, kad būtų laikomasi Muziejaus pastatų ir patalpų apsaugos organizavimo patvirtintos tvarkos;
 • teikia direktoriui metinius Ūkio tarnybos darbo planus ir pusmečio bei metines darbų ataskaitas;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus.