Strateginio planavimo ir infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Strateginio planavimo ir infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

studijų kryptis –inžinerijos ar socialinių mokslų.

Darbo patirties reikalavimai:

sritis – infrastruktūros valdymo, administravimo;

darbo patirtis srityje – 1 metai;

vadovaujamo darbo patirtis – 1 metai.

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);     

savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su įstaigos vidaus dokumentais ir asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.

FUNKCIJOS:

 • koordinuoja Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Muziejaus strategijos rengimas ir atnaujinimas, organizuojamas skaidrus ir efektyvus Muziejaus turto valdymas bei išpildyti teisės aktuose nustatyti saugumo reikalavimai;
 • organizuoja ir užtikrina sklandžią Skyriaus veiklą pagal Muziejaus strateginiuose dokumentuose numatytas prioritetines kryptis bei Skyriaus nuostatus, deleguotas funkcijas atlieka visuose Muziejaus valdomuose objektuose;
 • siekia, kad būtų užtikrinami Skyriaus nuostatuose numatyti tikslai, uždaviniai bei funkcijos ir jiems tinkamai įgyvendinti Skyriaus darbuotojams duoda valdingus nurodymus;
 • parengia metinį Skyriaus veiklos planą, ataskaitas ir teikia juos tvirtinti Muziejaus direktoriui;
 • inicijuoja, koordinuoja Muziejaus strateginio plano rengimą, koordinuoja jo sudarymo procesą bei įgyvendinimą;
 • kontroliuoja, kad pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus būtų rengiami ir atnaujinami veiklos sritį apimantys dokumentai bei tvarkos, skaidriai vykdomos viešųjų pirkimų procedūros;
 • kontroliuoja ir užtikrina efektyvų bei ekonomišką Skyriaus turimų resursų naudojimą, orientuodamas Skyriaus veiklas į ekologiškumo puoselėjimą;
 • inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą ir kontroliuoja tuo pagrindu pasirašytų sutarčių vykdymą, darbų, paslaugų atlikimo kokybę ir įsigytų daiktų racionalų, taupų panaudojimą pagal paskirtį;
 • inicijuoja, skatina ir planuoja kasmetinį Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kasmetinį vertinimą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo organizavimo, priėmimo, atleidimo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo, teikia informaciją darbuotojų motyvacijos kėlimo bei vidinės komunikacijos formavimo klausimais, veda darbo laiko apskaitą, dalyvauja naujų darbuotojų atrankose;
 • dalyvauja Muziejuje suformuotų komisijų, darbo grupių veikloje arba teikia jų darbui reikalingas konsultacijas ir informaciją bei įgyvendina jų priimtus ir direktoriaus patvirtintus sprendimus;
 • kontroliuoja, kad Muziejaus valdomuose objektuose būtų užtikrinama švara ir tvarka, saugi aplinka lankytojams;
 • kontroliuoja savalaikį informacinių sistemų, kompiuterinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą;
 • inicijuoja ir koordinuoja inventorizacijos atlikimą Muziejuje;
 • nuolat stebi, analizuoja ir renka informaciją apie galimybes Muziejui dalyvauti projektuose susijusiuose su naujų technologijų diegimu ir pritaikymu infrastruktūroje bei patalpų, pastatų atnaujinimu, kapitalinio remonto darbais, teritorijos tvarkymu ir kt.;
 • vadovauja Muziejaus vykdomų didelės apimties investicinių projektų vykdymui, užtikrina sklandų jų įgyvendinimą ir savalaikį atsiskaitymą atsakingoms institucijoms;
 • analizuoja Muziejaus ūkinę veiklą ir teikia siūlymus dėl veiklos gerinimo, efektyvesnio turto naudojimo;
 •  kontroliuoja Muziejaus elektros, vėdinimo, apsaugos sistemų, nuotekų, šilumos ūkio, pastatų bei kitos infrastruktūros ir inžinerinių tinklų priežiūrą;
 • įvertinus Muziejuje turimo turto bei technikos būklę, informuoja Muziejaus direktorių apie būtinybę atlikti remonto darbus ar naujos technikos bei kito turto įsigijimą;
 • teikia pasiūlymus Muziejaus direktoriui dėl lėšų poreikio statybos, remonto, rekonstrukcijos, renovacijos darbams;
 • vykdo Muziejų aptarnaujančių įmonių (pagal sudarytas aptarnavimo sutartis) teikiamų paslaugų ir prekių kontrolę;
 • vykdo Muziejaus tarnybinių automobilių valdymo ir apskaitos kontrolę;
 • rengia ir tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrina Skyriaus dokumentų valdymą, perdavimą kitiems skyriams ar Muziejaus administracijai, pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia ataskaitas;
 • įgyvendina Muziejaus vidaus kontrolės politiką;
 • kontroliuoja, kad Muziejuje būtų įgyvendinti Muziejaus darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimai;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • planuodamas veiklas, darbus, bendradarbiauja su kitais Muziejaus skyriais, darbuotojais, LR Kultūros ministerija bei kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.