Juristo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI: 

 • turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti metodus problemoms spręsti;
 • gebėti dirbti komandoje, planuoti ir kontroliuoti savo veiklą;
 • būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Muziejaus veiklą, darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
 • mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis „Microsoft Office" programiniu paketu, išmanyti dokumentų valdymą.

FUNKCIJOS:

 • padeda rengti su Muziejaus darbuotojų darbo santykiais susijusius dokumentus;
 • nagrinėja pateiktus darbuotojų pareigybių aprašymus, vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas;
 • atstovauja Muziejui direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, ikiteisminėse institucijose, kitose organizacijose, įmonėse, įstaigose, ruošia procesinius dokumentus teismams;
 • konsultuoja dėl Muziejaus direktoriaus rengiamų dokumentų teisėtumo, teikia išvadas bei pasiūlymus jiems koreguoti;
 • konsultuoja kitus Muziejaus darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su personalo organizavimu, bei vidaus administravimo, tvarkomųjų dokumentų rengimu;
 • nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų, darbuotojų prašymus ir skundus, rengia atsakymus į juos norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Šias funkcijas atlieka, esant Muziejaus direktoriaus pavedimui;
 • atlieka funkcijas, susijusias su korupcijos prevencija ir kontrole;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas, darbe bei rengia išvadas;
 • atlieką teisinį dokumentų vertinimą;
 • vykdo kitus su Muziejaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Muziejaus direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Muziejaus strateginiai tikslai.