Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

 • būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Skyriaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašu;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros, turizmo ar komunikacijos srityje;
 • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • turėti gerus kompiuterio raštingumo įgūdžius;
 • be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

FUNKCIJOS:

 • organizuoja Skyriaus veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Muziejaus nuostatuose numatyti tikslai ir atliekamos Skyriaus nuostatuose nustatytos funkcijos;
 • parengia Muziejaus metinį renginių planą ir metinį parodų planą;
 • koordinuoja kultūros projektų poreikį, temas, teikimą ir projektų eigoje vykdomas veiklas;
 • organizuoja ir įgyvendina Muziejaus rinkodaros projektus, įgyvendina vientisą ir kryptingą rinkodaros politiką Muziejuje;
 • užtikrina Muziejaus paslaugų integravimą į rajono, regiono ir Lietuvos turizmo infrastruktūrą.
 • bendradarbiauja kuriant ir įgyvendinant Muziejaus, kaip Žemaitijos regiono paveldo institucijų centrinės ašies, koncepciją;
 • teikia pasiūlymus kuriant ir įgyvendina muziejaus įvaizdžio politiką;
 • organizuoja Muziejaus edukacinę veiklą, tiria edukacinių programų ir temų poreikį, bendradarbiauja su švietimo įstaigomis;
 • organizuoja ir veda renginius: ekspozicijų atidarymus, parodų ir leidinių pristatymus;
 • planuoja ir koordinuoja Muziejaus įvaizdžio politiką, ryšius su žiniasklaida, teikia informaciją apie Muziejaus veiklą ir viešuosius renginius, rengia informacinius pranešimus spaudai;
 • vykdo visuomenės ir lankytojų apklausas apie Muziejaus ekspozicijas ir teikiamas paslaugas;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja Muziejaus lankytojus
 • teikia metinį Skyriaus darbo planą ir ataskaitą Muziejaus direktoriaus pavaduotojui muziejinei veiklai;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 • vykdo kitus teisėtus Muziejaus direktoriaus nurodymus;
 • savarankiškai organizuoja pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.