Kultūrinės veiklos ir komunikacijos skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Kultūrinės veiklos ir komunikacijos skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

studijų kryptis – socialinių ar humanitarinių mokslų krypties.

Darbo patirties reikalavimai:

sritis – kultūros, turizmo ar komunikacijos srityse;

darbo patirtis srityje – 1 metai;

vadovaujamo darbo patirtis – 1 metai.

Užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:

kalba – be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

kalbos mokėjimo lygis – B1.

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);      

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

gebėti organizuoti kultūrinius, edukacinius, komunikacijos ir rinkodaros procesus, žinoti esminius valstybinius ir tarptautinio etiketo protokolus.

FUNKCIJOS:

 • organizuoja ir užtikrina sklandžią Skyriaus veiklą pagal Muziejaus strateginiuose dokumentuose numatytas prioritetines kryptis bei Skyriaus nuostatus;
 • siekia, kad būtų užtikrinami Skyriaus nuostatuose numatyti tikslai, uždaviniai bei funkcijos ir jiems tinkamai įgyvendinti Skyriaus darbuotojams duoda valdingus nurodymus;
 • parengia metinį Muziejaus kultūrinių ir edukacinių veiklų planą ir suderinęs su direktoriaus pavaduotoju muziejinei veiklai, teikia juos tvirtinti Muziejaus direktoriui;
 • užtikrina Muziejaus komunikacijos ir rinkodaros strategijos parengimą, šį procesą derindamas su Muziejaus Skyrių vedėjais, Direktoriaus pavaduotoju muziejinei veiklai;
 • analizuoja kultūros projektų poreikį, aktualias temas, inicijuoja jų paraiškų rengimą ir teikimą į įvairius fondus bei kontroliuoja projektų eigoje vykdomas veiklas;
 • organizuoja ir įgyvendina Muziejaus rinkodaros projektus, įgyvendina vientisą ir kryptingą rinkodaros politiką Muziejuje;
 • užtikrina Muziejaus paslaugų integravimą į rajono, regiono ir Lietuvos turizmo infrastruktūrą;
 •  bendradarbiauja kuriant ir įgyvendinant Muziejaus, kaip Žemaitijos regiono atminties institucijų centrinės ašies, koncepciją;
 • kuria ir įgyvendina muziejaus įvaizdžio politiką, šiais klausimais konsultuoja Muziejaus darbuotojus;
 • užtikrina Muziejaus kultūrinių, edukacinių, komunikacijos veiklų kokybę, atlieka jų kontrolę, šiais klausimais konsultuoja atsakingus Muziejaus darbuotojus;
 • rūpinasi tarptautinio bei vietinio bendradarbiavimo plėtra bei užmegztų ryšių palaikymu ir integravimu į Muziejaus vykdomas veiklas;
 • nuolat bendradarbiauja su Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus darbuotojais, siekdamas aktualizuoti muziejinių vertybių svarbą, patraukliai supažindinti visuomenę su jų turiniu, užtikrinant tikslios informacijos sklaidą ir viešinimą;
 • koordinuoja keitimąsi informacija tarp Skyrių kultūrinės veiklos ir viešosios komunikacijos klausimais;
 • analizuoja edukacinių programų ir temų poreikį, bendradarbiauja su švietimo įstaigomis;
 • organizuoja renginius: ekspozicijų atidarymus, parodų, leidinių pristatymus ir kt.;
 • planuoja ir koordinuoja Muziejaus įvaizdžio politiką, ryšius su žiniasklaida, teikia informaciją apie Muziejaus veiklą ir viešuosius renginius;
 • koordinuoja visuomenės ir lankytojų apklausas apie Muziejaus ekspozicijas ir teikiamas paslaugas;
 • suderinęs su tiesioginiu vadovu ar Muziejaus direktoriumi, inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą ir kontroliuoja tuo pagrindu pasirašytų sutarčių vykdymą, darbų, paslaugų atlikimo kokybę ir įsigytų daiktų racionalų, taupų panaudojimą pagal paskirtį;
 • kontroliuoja ir užtikrina efektyvų bei ekonomišką Muziejaus turimų resursų naudojimą, orientuodamas Muziejaus veiklas į regioninio identiteto ir ekologiškumo puoselėjimą;
 • inicijuoja, skatina ir planuoja kasmetinį Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kasmetinį vertinimą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo organizavimo, priėmimo, atleidimo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo, teikia informaciją darbuotojų motyvacijos kėlimo bei vidinės komunikacijos formavimo klausimais, dalyvauja naujų darbuotojų atrankose;
 • esant poreikiui, prisideda prie Skyriaus organizuojamų veiklų įgyvendinimo ir darbų vykdymo;
 • rengia ir įgyvendina regioninius, nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas Muziejaus plėtros, kultūrinio turizmo, visuomenės dvasinės, fizinės ir socialinės gerovės srityse;
 • užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos dokumentaciją ir jos perdavimą Muziejaus administracijai;
 • dalyvauja muziejuje suformuotų komisijų, darbo grupių veikloje arba teikia jų darbui reikalingas konsultacijas ir informaciją bei įgyvendina jų priimtus ir direktoriaus patvirtintus sprendimus;
 • įgyvendina Muziejaus vidaus kontrolės politiką;
 • laikosi pats ir rūpinasi, kad darbuotojai laikytųsi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų ir kitų Muziejuje nustatytų tvarku;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu;
 • planuodamas veiklas, darbus, bendradarbiauja su kitais Muziejaus skyriais, darbuotojais bei kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.