Muziejininko, ekskursijų vadovo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Muziejininko, ekskursijų vadovo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkas, ekskursijų vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Kultūrinės veiklos skyriaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

Kvalifikaciniai reikalavimai Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininko, ekskursijų vadovo pareigoms užimti:
 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas humanitarinių mokslų išsilavinimas;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.
FUNKCIJOS:

 • veda apžvalgines ir temines ekskursijas po muziejaus ekspozicijas;
 • ruošia pagalbinę, metodinę medžiagą pamokoms muziejuje;
 • dalyvauja kitose, skyriaus rengiamose edukacinėse programose, renginiuose;
 • pasiruošia ir dalyvauja perklausose, kurių metu vertinamos jo profesinės žinios;
 • dalyvauja muziejaus rengiamose spaudos konferencijose, informuojant visuomenę apie muziejaus rinkinius ir renginius.
 • atstovauja muziejui bendraujant su Lietuvos ir užsienio šalių masinėmis informavimo priemonėmis;
 • vykdo kuruojamų rinkinių tinkamą apskaitą, priežiūrą ir apsaugą;
 • atlieka eksperto funkcijas įsigyjant eksponatus ir nustatant jų vertę;
 • rengia edukacines programas ir veda edukacinius užsiėmimus ekspozicijose ir parodose; dalyvauja profesiniame veiklinime;
 • rengia ir vykdo projektus;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja skyriaus lankytojus;
 • teikia metinį veiklos planą ir ataskaitą skyriaus vedėjui;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus
 • funkcijas atlieka savarankiškai, Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjui kontroliuojant galutinį rezultatą.