Naujausi eksponatai

2019 m.  gruodžio 10  d.

Kunigo Kazimiero Olšausko primicijų paveikslėlis

Nežinomas autorius. 1934 m., Roma. Popierius, nespalvotoji spauda, 11x7 cm. ŽAM GEK 44971
Paveikslėlis skirtas kunigo Kazimiero Olšausko pirmosioms šv. Mišioms, laikytoms 1934 m. Šv. Petro Bazilikoje Romoje, prisiminti. Reverse – tekstas lietuvių kalba.
Averse – Laterano bazilikos freskos virš popiežiaus sosto fragmentas. Po juo užrašas lotynų kalba, Izaijo knygos Padėkos giesmės Iz 12 eilutė: „Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų“.
Laterano Šv. Jono bazilika – aukščiausia pagal rangą Romos katalikų bažnyčia, visų Romos ir pasaulio bažnyčių motina, kurioje stovi popiežiaus sostas. Antikinės Romos laikais Laterane buvo didelis dvaras, kurį paveldėjęs krikščionių imperatorius Konstantinas Didysis padovanojo krikščionių Bažnyčiai ir greta 324 m. pastatė pirmąją Romoje baziliką. Bazilika bėgant amžiams buvo kelis kartus sugriauta ir vėl atstatyta. Iš antikinės ir viduramžių bazilikos beliko tik granito kolonos, kurias Borominis apgaubė piliastrais. Simetriškas bazilikos interjeras suskirstytas į penkias navas. Centrinę navą puošia Muratorio freskos, lubas dekoravo Bulanžė ir Vikas di Rafaelis. Laterano bazilika – viena iš penkių didžiausių senųjų bazilikų Romoje.
K. Olšauskas (1911–1954) mokėsi Telšių kunigų seminarijoje, Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete, apsigynė teologijos mokslų daktaro laipsnį. Kunigu įšventintas 1934 m. spalio 28 d. Romoje, Petro Kanizijaus bažnyčioje. Nuo 1936 m. Telšių kunigų seminarijoje dėstė teodicėją, Šv. Raštą ir kalbas, buvo paskirtas profesoriumi. Po 1940 m. įvykių uždarius seminariją persikėlė į Salantus. 1941–1944 m. toliau dėstė veiklą atnaujinusioje kunigų seminarijoje, paskirtas seminarijos prefektu.
1936–1940 m. redagavo Telšių vyskupijos leidžiamą laikraštį „Žemaičių prietelius“. Dažniausiai pasirašinėjęs dr. K. Alšėno slapyvardžiu, išleido knygas „Prelatas Pranas Urbanavičius“, „Krikščioniškoji Žemaičių didybė“, „Apie krikščioniškąją moterystę“, „Apie religinį kataliko gyvenimą“.
Po karo suimtas, kalintas Telšiuose, Vilniuje, Okuniovo lageryje. Šiame lageryje ir mirė sunkiai sužeistas nelaimingo atsitikimo metu. Palaidotas Družinino kapinėse netoli Turinsko.
Parengė Nijolė Laukytė ir Loreta Norvaišienė
© Žemaičių muziejus „Alka“