Viešųjų pirkimų specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Projektų įgyvendinimo ir priežiūros specialisto pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:
išsilavinimas – aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
Darbo patirties reikalavimai:
sritis – investicinių projektų administravimo ir (ar) viešųjų pirkimų srityse.
 darbo patirtis srityje – 1 metų. 
 savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės galiojančiais teisės     aktais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;
mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas  praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir investicijas;
išmanyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su įstaigos vidaus dokumentais ir asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.

FUNKCIJOS:

 • rengia pagal kompetenciją Muziejaus direktoriaus įsakymų projektus, kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus;
 • rengia Pirkimų planą ir tikrina naujai organizuojamų pirkimų atitiktį metiniam Pirkimų planui;
 • skaičiuoja Muziejaus viešųjų pirkimų vertes, vadovaudamasis VPT patvirtinta numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika;
 • rengia Muziejaus direktoriaus įsakymo projektą dėl Pirkimų plano patvirtinimo ir įstatymų nustatyta tvarka paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • koreguoja Pirkimų planą ir rengia Muziejaus direktoriaus įsakymo projektą dėl Pirkimų plano patikslinimo, įstatymų nustatyta tvarka paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 • konsultuoja Muziejaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo klausimais;
 • dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;
 • rengia Muziejaus viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas ir sutartis, projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus, pranešimų tiekėjams projektus, atsakymų į tiekėjų pretenzijas projektus bei kitą su viešųjų pirkimų vykdymu susijusią informaciją bei dokumentaciją;
 • rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, skelbimus apie sudarytas sutartis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka skelbia Viešųjų pirkimų komisijos atliktų pirkimų laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis;
 • administruoja Muziejaus paskyrą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);
 • teisės aktų nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų informaciją ir duomenis centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);
 • administruoja Muziejaus paskyrą centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniame kataloge;
 • sistemina ir kaupia duomenis apie Viešųjų pirkimų komisijos įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių sudarymo ir įvykdymo terminus;
 • tvarko registrus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
 • tvarko viešųjų pirkimų dokumentų bylas;
 • analizuoja vykdomus viešuosius pirkimus, teikia Skyriaus vedėjui informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
 • vykdo kitus Muziejaus direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, jei tai neprieštarauja įstatymams;
 • privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą; apie nusišalinimą pranešti raštu Muziejaus direktoriui.
 • vykdo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų (toliau - Projektų) administravimą ir koordinavimą;
 • informuoja tiesioginį vadovą apie vykdomų Projektų veiklų įgyvendinimo eigą ir būtinus spręsti klausimus;
 • rengia dokumentaciją, reikalingą vykdomų Projektų įgyvendinimo procedūroms atlikti;
 • užtikrina tarpinstitucinį derinimą, komunikavimą vykdomų Projektų klausimais;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu, savo funkcijas atlieka kituose įstaigos valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu.
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.