Projektų įgyvendinimo ir priežiūros specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Projektų įgyvendinimo ir priežiūros specialisto pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę, kaip 1 metų darbo patirtį investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir investicijas,, Lietuvos Respublikos statybos įstatymų ir jį reglamentuojančiais teisės aktais, Muziejaus nuostatais ir kitais teisės aktais, reikalingais administravimo specialisto funkcijoms atlikti bei šiuo pareigybės aprašymu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 
 • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • išmanyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su įstaigos vidaus dokumentais ir asmens duomenimis, su kuriais susipažino vykdydamas savo pareigas.

FUNKCIJOS:

 • vykdo projektų įgyvendinimą, priežiūrą ir koordinavimą;
 • užtikrina vykdomų projektų veiklų įgyvendinimą;
 • rengia dokumentaciją, reikalingą vykdomų projektų įgyvendinimo procedūroms atlikti;
 • tikrina projektuotojų pateiktus techninių projektų sprendinius;
 • užtikrina tarpinstitucinį derinimą, komunikavimą techninių projektų klausimais;
 • rengia ir teikia informaciją dėl vykdomų projektų viešinimo;
 • pagal savo kompetenciją rengia Muziejaus direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus;
 • siekdamas pritraukti papildomą finansavimą, analizuoja informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansinių šaltinių, dalyvauja rengiant ir teikiant paraiškas ir kitus dokumentus paramai gauti;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas Muziejaus direktoriaus įsakymu, darbe;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus Muziejaus direktoriaus žodžiu ar raštu pavestus nurodymus;
 • inicijuoja ir organizuoja pasitarimus eksponatų deponavimo ir kraustymo klausimais investicinių projektų įgyvendinimo laikotarpiu;
 • planuoja, koordinuoja ir užtikrina tinkamą  eksponatų kraustymą į laikinas sandėliavimo patalpas;
 • kontroliuoja laikinų Muziejaus ekspozicijų sukūrimo ir įrengimo procesus;
 • koordinuoja Muziejaus ekspozicijų projekto rengimą (rengia projektavimo užduotis, derina sprendinius su projektuotojais, organizuoja darbo grupes su skyrių vedėjais);
 • kartu su rinkinių saugotojais teikia pasiūlymus ir užtikrina reikalavimų įgyvendinimą dėl tinkamų sąlygų sudarymo eksponatams saugoti saugyklose, ekspozicijų ir parodų salėse tiek laikinose patalpose, tiek nuolatinėse muziejaus erdvėse;
 • savo kompetencijos srityje sprendžia kitus aktualius muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos, saugojimo bei restauravimo klausimus investicinių projektų įgyvendinimo laikotarpiu.