Restauratoriaus pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Restauratoriaus pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ar darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 studijų kryptis – socialinių, humanitarinių, menų mokslų krypties;

 studijų sritis ar darbo patirtis – restauravimo ar tiesiogiai su šia sritimi susiję mokslai ar darbo patirtis bei įgyti visi teisės aktuose nustatyti reikalaujami dokumentai ar leidimai veiklai vykdyti.

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);      

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

FUNKCIJOS:

 • pagal turimą kvalifikaciją restauruoja ir konservuoja kilnojamąsias kultūros vertybes, eksponatus, savarankiškai sudaro darbų programas, parenka restauravimo technologijas ir medžiagas;
 • tvarko restauravimo dokumentaciją;
 • teikia siūlymus dėl muziejinių vertybių restauravimo – konservavimo vyr. fondų saugotojui;
 • teikia tiesioginiam vadovui priemonių poreikį restauravimo darbams atlikti;
 • bendradarbiauja su rinkinių saugotojais muziejinių vertybių restauravimo – konservavimo klausimais;
 • kartu su rinkinių saugotojais stebi eksponatų būklę;
 • bendradarbiauja rengiant arba pats rengia restauravimo projektus Kultūros tarybai bei kitoms institucijoms, įstaigoms, fondams;
 • pagal poreikį vykdo muziejinių vertybių pakavimą, paruošimą transportavimui ir pagal sveikatos galimybes atlieka jų perkėlimą, kraustymą į kitas saugojimo patalpas;
 • dalyvauja rengiant parodas Muziejuje, priimant ir grąžinant skolintus eksponatus, ruošiant išvežti skolinamus Muziejaus eksponatus;
 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo mokslinę tiriamąją ir švietėjišką veiklą, tyrinėjimą ir sklaidą, skaito pranešimus konferencijose ir seminaruose, rašo straipsnius;
 • prisideda prie ekspozicijų, parodų įrengimo;
 • teikia darbo planus ir ruošia ataskaitas;
 • nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją;
 • priima renginių dalyvius, svečius, klientus, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu;
 • vykdo kitus vienkartinius įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Muziejaus vykdoma veikla;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • pagal tiesioginio vadovo ar Muziejaus direktoriaus nurodymus atlieka funkcijas kitose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių, parodų, ekskursijų, edukacijų, ekspozicijų vietose;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.