Restauratoriaus pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Restauratoriaus pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Žemaičių muziejaus „Alka“ restauratorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašu.

Kvalifikaciniai reikalavimai Žemaičių muziejaus „Alka“ restauratoriaus pareigoms užimti:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.).

FUNKCIJOS

 • pagal turimą kvalifikaciją restauruoja ir konservuoja kilnojamąsias kultūros vertybes, savarankiškai sudaro darbų programas, parenka restauravimo technologijas ir medžiagas;
 • restauravimo ekspertas savarankiškai sudaro darbų programas, atlieka ypatingai sudėtingus darbus, kuria ir diegia naujas technologijas;
 • aukščiausios kategorijos restauratorius restauruoja labai sudėtingus eksponatus, savarankiškai sudaro darbų programas, parenka restauravimo technologijas ir medžiagas;
 • pirmos kategorijos restauratorius savarankiškai atlieka sudėtingus darbus, sudaro darbų programas, parenka restauravimo būdus;
 • antros kategorijos restauratorius savarankiškai gali atlikti vidutinio sudėtingumo darbus, o sudėtingus – tik vadovaujamas aukštesnės kvalifikacijos restauratoriaus;
 • trečios kategorijos restauratorius gali savarankiškai atlikti tik labai nesudėtingus restauravimo darbus ir eksponatų profilaktinę priežiūrą; kitus darbus dirba vadovaujamas aukštesnės kvalifikacijos restauratoriaus;
 • neatestuotas restauratorius atlieka jam pavestus nesudėtingus darbus; dirba vadovaujamas aukštesnės kvalifikacijos restauratoriaus;
 • tvarko restauravimo dokumentaciją;
 • dalyvauja rengiant parodas muziejuje, priimant ir grąžinant skolintus eksponatus, ruošiant išvežti skolinamus muziejaus eksponatus;
 • skleidžia savo profesinį patyrimą, vadovauja žemesnės kvalifikacijos tos pačios specialybės restauratorių darbams, skaito pranešimus konferencijose ir seminaruose, rašo straipsnius;
 • teikia metinį veiklos planą ir ataskaitą direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus;
 • funkcijas atlieka savarankiškai, direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui kontroliuojant galutinį rezultatą.