Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Ūkinės veiklos meistras

REIKALAVIMAI:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų  darbo patirtį medienos apdirbimo ir apdailos darbų srityse;

turėti patirties naudojantis techninėmis ūkio darbų priemonėmis, medienos apdirbimo staklėmis, kitais įrankiais ir įrengimais, reikalingais remonto darbams vykdyti;

mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;

turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

FUNKCIJOS:

pagal kompetenciją atlieka Muziejui priklausančių pastatų nuolatinę priežiūrą ir užtikrina būtinąjį einamąjį remontą;

organizuoja Muziejui priklausančių patalpų apšvietimo priežiūros ir remonto darbus;

prižiūri Muziejui priklausančių patalpų vidaus santechninį ūkį, kanalizaciją, vandentiekio čiaupus, santechninius mazgus;

atlieka Žemaitijos kaimo ekspozicijoje esančių medinių objektų priežiūrą ir užtikrina jų tinkamą eksploataciją bei organizuoja atnaujinimą;

prisideda prie Žemaitijos kaimo ekspozicijos teritorijos ir joje esančių objektų tvarkymo darbų organizavimo ir vykdymo;

užtikrina techninių ūkio priemonių priežiūrą, organizuoja jų smulkų remontą bei savalaikį techninį aptarnavimą;

pagal poreikį paruošia specialias priemones edukaciniams užsiėmimams, esant būtinybei talkina organizuojant ir pravedant edukacinius užsiėmimus;

pagal poreikį prisideda prie eksponatų ir kito Muziejaus turto kraustymo, saugaus supakavimo ir pervežimo darbų;

prisideda prie fizinių darbų renginių organizavimo metu, padeda muziejininkams tinkamai pasiruošti parodų eksponavimui; 

kontroliuoja ir užtikrina efektyvų bei ekonomišką turimų resursų naudojimą;

planuodamas darbus, bendradarbiauja su kitais Muziejaus skyriais, specialistais ir užtikrina, kad Muziejaus infrastruktūra būtų saugi, pritaikyta veikloms pagal iš anksto suplanuotas kultūrines priemones;

pagal poreikį vairuoja tarnybinį automobilį;

laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

savarankiškai organizuoja pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus.