Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Ūkinės veiklos meistro pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Ūkinės veiklos meistro pareigų aprašymas

REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas – ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
Darbo patirties reikalavimai:
sritis – medienos apdirbimo ir apdailos darbų srityse, naudojantis techninėmis ūkio darbų priemonėmis, medienos apdirbimo staklėmis, kitais įrankiais ir įrengimais, reikalingais remonto darbams vykdyti;
darbo patirtis srityje – ne mažiau 1 metų.
būti susipažinus su Lietuvos Respublikos darbuotojau saugos ir sveikatos įstatymu, Priešgaisrinės saugos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija;
turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

FUNKCIJOS:
 • atlieka Muziejui priklausančio turto remonto darbus;
 • tvarko Muziejaus valdomų objektų vidaus santechninį ūkį, kanalizaciją, vandentiekio čiaupus, santechninius mazgus;
 • atlieka Skyriuje esančių medinių objektų priežiūrą ir užtikrina jų tinkamą eksploataciją bei organizuoja atnaujinimą;
 • prisideda prie Skyriaus teritorijos ir joje esančių objektų tvarkymo darbų organizavimo ir vykdymo;
 • užtikrina Skyriuje esančių techninių ūkio priemonių priežiūrą, organizuoja jų smulkų remontą bei savalaikį techninį aptarnavimą;
 • pagal poreikį paruošia specialias priemones edukaciniams užsiėmimams, esant būtinybei talkina organizuojant ir pravedant edukacinius užsiėmimus;
 • pagal poreikį prisideda prie eksponatų ir kito Muziejaus turto kraustymo, saugaus supakavimo ir pervežimo darbų;
 • prisideda prie fizinių darbų renginių organizavimo metu, padeda tinkamai pasiruošti parodų eksponavimui; 
 • kontroliuoja ir užtikrina efektyvų bei ekonomišką turimų resursų naudojimą;
 • planuodamas darbus, bendradarbiauja su kitais Muziejaus skyriais, specialistais ir užtikrina, kad Muziejaus infrastruktūra būtų saugi;
 • pagal poreikį vairuoja tarnybinį automobilį;
 • pagal poreikį prisideda prie Muziejuje laikomų gyvūnų priežiūros: užtikrina, kad gyvuliai nuolat būtų aprūpinami vandeniu ir pašarais, esant būtinybei vedžioja šunį, perveda gyvulius į kitą vietą, užtikrina tinkamas jų laikymo sąlygas
 • informuoja Skyriaus vedėją apie būtinybę atlikti remonto darbus, reikiamų priemonių trūkumą, pastebėtus pažeidimus, turto dingimą ar sugadintą inventorių;  
 • pagal galimybes infrastruktūros tvarkymui naudoja Skyriuje esančius gamtinius išteklius (medieną, akmenis, žemes ir pan.);
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus nurodymu, savo funkcijas atlieka kituose įstaigos valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu.
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.