Ūkio aptarnavimo specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Ūkio aptarnavimo specialisto pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas – ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
Darbo patirties reikalavimai:
sritis – transporto priemonių valdymo ir priežiūros srityje;
darbo patirtis srityje – ne mažiau 1 metų.
būti susipažinus su Lietuvos Respublikos darbuotojau saugos ir sveikatos įstatymu, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija;
turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
išmanyti transporto priemonių priežiūros techninius reikalavimus, gebėti atlikti smulkius transporto ir ūkio remonto darbus.


FUNKCIJOS:

 • užtikrina tarnybinių transporto priemonių valdymą bei priežiūrą;
 • vairuoja Muziejaus transporto priemones;
 • pildo kelionės lapus ir kitą būtiną dokumentaciją;
 • sistemingai rūpinasi kuro sąnaudomis, savalaikiu užpildymu ir taupiu jo panaudojimu;
 • organizuoja Muziejaus transporto priemonių draudimą, draudiminių įvykių forminimą;
 • organizuoja saugų transporto priemonių laikymą bei eksploatavimą, valymą, plovimą;
 • organizuoja transporto priemonių techninį aptarnavimą: alyvos, padangų keitimą, techninę patikrą, remontų darbų užsakymą ir kt.;
 • planuoja ir fiksuoja kelionės maršrutus;
 • atlieka Muziejui priklausančio tarnybinio transporto smulkius remonto darbus;
 • pagal Skyriuje suplanuotą veiklą įgyvendina Muziejuje vykdomas ūkines operacijas, užtikrina reikalingų priemonių pristatymą Muziejaus darbuotojams;
 • prisideda prie Muziejaus valdomų objektų vykdomų remonto darbų įgyvendinimo;
 • pagal galimybes tvarko Muziejaus valdomų objektų vidaus santechninį ūkį, kanalizaciją, vandentiekio čiaupus, santechninius mazgus;
 • prisideda prie Muziejaus teritorijos ir joje esančių objektų tvarkymo darbų organizavimo ir vykdymo;
 • užtikrina Muziejuje esančių techninių ūkio priemonių priežiūrą, organizuoja jų smulkų
 • remontą bei savalaikį techninį aptarnavimą;
 • pagal poreikį prisideda prie eksponatų ir kito Muziejaus turto kraustymo, saugaus supakavimo ir pervežimo darbų;
 • prisideda prie fizinių darbų renginių organizavimo metu, padeda tinkamai pasiruošti parodų eksponavimui; 
 • kontroliuoja ir užtikrina efektyvų bei ekonomišką turimų resursų naudojimą;
 • planuodamas darbus, bendradarbiauja su kitais Muziejaus skyriais, specialistais ir užtikrina, kad Muziejaus infrastruktūra būtų aprūpinta ir saugi;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie būtinybę atlikti remonto darbus, reikiamų priemonių trūkumą, pastebėtus pažeidimus, turto dingimą ar sugadintą inventorių;  
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • savo funkcijas atlieka visuose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu.
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.