Vyr. buhalterio pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Vyr. buhalterio pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

 • Žemaičių muziejaus „Alka“ buhalterinės apskaitos vyr. buhalteris savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, buhalterinės apskaitos vadovu, VSAFAS standartais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirti tvarkant biudžetinių įstaigų apskaitą;
 • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • turėti gerus kompiuterio raštingumo įgūdžius.

 FUNKCIJOS:

 • planuoja ir organizuoja Buhalterinės apskaitos skyriaus darbą ir vykdo kontrolę;
 • tvarko buhalterinę apskaitą;
 • dirbta su VBAMS FVAIS programa, veda duomenis į VSAKIS;
 • kontroliuoja lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka;
 • užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
 • tiksliai apskaičiuoja išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, paslaugų ir kitų atliktų darbų faktines ir kasines išlaidas;
 • nustatytu laiku pateikia buhalterinės ataskaitos formas (pagal priklausomybę) pagal pirminius dokumentus;
 • vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus- kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
 • reikalauja iš Muziejaus darbuotojų, o prireikus informuoja Muziejaus direktorių, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti;
 • rengia muziejaus finansinę atskaitomybę ir direktoriui pasirašius teikia Kultūros ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;
 • sudaro biudžeto ir specialiųjų lėšų sąmatas ir paskaičiavimus prie jų;
 • vizuoja arba pasirašo apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
 • nurodo Muziejaus darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus;
 • tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda muziejaus archyvui;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus.