Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Apsaugos darbuotojo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Apsaugos darbuotojo pareigų aprašymas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

gebėti laikytis nustatytų taisyklių, procedūrų tvarkos;
geros sveikatos būklės, leidžiančios dirbti naktinį darbą ir operatyviai reaguoti į stresines situacijas;
būti susipažinus su Lietuvos Respublikos darbuotojau saugos ir sveikatos įstatymu, Priešgaisrinės saugos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija;
žinoti ir išmanyti Skyriaus organizacinę struktūrą, materialinės atsakomybės pagrindus, darbo organizavimo tvarką, profesinės etikos elgesio pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus, esminius apsaugos nuo vagių ir užpuolikų būdus ir metodus bei prevencines priemones, vandentiekio ir kanalizacijos, dujų, elektros, šilumos tinklų avarinių tarnybų iškvietimo telefonų numerius;
gebėti sklandžiai išsakyti pastabas, perduoti aktualią informaciją;
būti atsakingu, sąžiningu, darbščių, geranorišku, mandagiu.

FUNKCIJOS:

 • saugo Skyriaus turtą, patalpas ir teritoriją, užtikrindamas tvarką ir priežiūrą;
 • nedelsiant informuoja atsakingas institucijas ir Skyriaus vedėją apie kylančias grėsmes, pastebėtus pažeidimus, turto dingimą ar sugadintą inventorių, pavojingai neadekvatų lankytojų elgesį, įsilaužimą, pabėgusius gyvūnus ir pan.;  
 • kilus pavojui bet kuriuo paros metu (plėšimo, vagystės, įsilaužimo, chuliganizmo, viešosios tvarkos pažeidimo, gaisro, potvynio, sprogimo, sveikatos sutrikimo, stichinių nelaimių ir kt.) praneša atsakingoms institucijoms ir informuoja Skyriaus vedėją;
 • fiksuoja ir praneša apie langų, durų, vartų nesandarumą, netvarkingai paliktas darbo vietas, apie šiuos pažeidimus pažymi budėjimo knygoje, iš ryto informuoja Skyriaus vedėją;
 • budi pagal patvirtintą darbo laiko grafiką;
 • saugo patikėtus patalpų ir vartų raktus, pasibaigus Skyriaus lankymo valandoms, be suderinimo su Skyriaus vedėju neįleidžia pašalinių asmenų;
 • pradėdamas ir baigdamas pamainą, pasirašo budėjimo žurnale;
 • stebi Skyriaus teritorijoje esančių vaizdo kamerų transliaciją, kilus įtarimui įvertina susidariusią situaciją ir adekvačiai į ją reaguoja pats arba pasitelkia kitas institucijas ar Muziejaus darbuotojus;
 •   pradėjęs darbą patikrina visą muziejaus teritoriją, visų pastatų durų užrakinimą ir langų uždarymą;
 • kas 2 (dvi) valandas apeina ir apžiūri teritoriją;
 • pagal poreikį prisideda prie Muziejuje laikomų gyvūnų priežiūros: užtikrina, kad    gyvuliai nuolat būtų aprūpinami vandeniu ir pašarais, esant būtinybei vedžioja šunį, perveda gyvulius į kitą vietą, užtikrina tinkamas jų laikymo sąlygas;
 • pagal poreikį žiemos metu kasą sniegą lankytojų vaikščiojimo vietose, administracinio   pastato prieigose, slidžią dangą barsto specialiomis priemonėmis;
 • pagal poreikį, Skyriaus vedėjo nurodymu, padeda pernešti daiktus, perkelti ekspozicijas,  prisideda prie Skyriuje vykdomų darbų, erdvių paruošimo veikloms;
 • valstybinių švenčių dienomis iškelia valstybinę vėliavą;
 • kultūringai bendrauja su Skyriaus lankytojais, būna paslaugus, laikosi etikos normų;
 • pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia informaciją ir duomenis atsakingiems darbuotojams;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu, savo funkcijas atlieka kituose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.