Finansininko pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Žemaičių muziejaus „Alka“ finansininkas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos įsakymais,  Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus 2014 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-36 patvirtintu buhalterinės apskaitos vadovu, VSAFAS standartais, Muziejaus nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigoms užimti:
 • aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.).

 FUNKCIJOS:

 • dirba su VBAMS FVAIS programa;
 • vykdo apskaitos operacijas, susijusias su ilgalaikiu turtu, atsargomis, tiekėjais – pirkėjais;
 • veda Muziejaus kasos apskaitą,
 • organizuoja metinę inventorizaciją, sudaro debitorių - kreditorių suderinimo aktus;
 • suveda duomenis į VSAKIS;
 • kartu su vyr. buhalteriu ruošia mėnesines, ketvirtines ataskaitas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai;
 • užtikrina, kad visos ūkinės-finansinės operacijos būtų pagrindžiamos dokumentais, turinčiais juridinę galią;
 • atsako už buhalterinių įrašų teisingumą;
 • vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, vyr. buhalterio žodinius bei raštiškus pavedimus, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
 • pavaduoja vyr. finansininką ligos ir atostogų metu;
 • saugo buhalterinius dokumentus ir laiku perduoda juos į archyvą;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus.