Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Darbininko pareigų aprašymas

SPECIALIEJI REIKALAVMAI:

būti susipažinus su Lietuvos Respublikos darbuotojau saugos ir sveikatos įstatymu, Priešgaisrinės saugos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija;
žinoti ir išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų naudojimo tvarką;
žinoti gaisro gesinimo priemones ir mokėti jomis praktiškai naudotis;
mokėti atlikti nesudėtingus su sodininkyste, žemdirbyste bei gyvulininkyste susijusius darbus.

FUNKCIJOS:

 • prižiūri Žemaičių kaimo muziejaus teritoriją: pagal poreikį pjauną žolę, griebia lapus, šieną, kasa sniegą, šluoja ir valo takus, žiemos metu slidžią dangą barsto specialiomis priemonėmis, nukapoja varveklius;
 • atsižvelgiant į sezoniškumą atlieka būtinuosius žemės ūkio, sodininkystės darbus pagal aplinkos ir gyvūnų priežiūros specialisto pavedimus;
 • prižiūri Žemaičių kaimo muziejaus teritorijoje esančius pastatus, inventorių;
 • prižiūri Žemaičių kaimo muziejuje laikomus gyvūnus, užtikrina, kad gyvuliai nuolat būtų aprūpinami vandeniu ir pašarais, esant būtinybei perveda juos į kitą vietą, valo tvartus ir aptvarus, vadovaujasi darbuotojo atsakingo už gyvūnų priežiūrą pavedimais;
 • padeda paruošti ekspozicijas vasaros lankymo sezonui, atliekant kraustymo, daiktų nešiojimo darbus;
 • atlieka nuolatinę medinių objektų priežiūrą ir atnaujinimą;
 • atliekant darbus, naudojasi įrankiais, elektros ir mechaniniais įrenginiais pagal pase ir gamintojo eksploatavimo instrukcijoje nurodytus reikalavimus;
 • atsižvelgiant į atliekamus darbus, visada naudojasi būtinomis, įstaigos suteiktomis, apsaugos priemonėmis: specialia avalyne, pirštinėmis, akių skydeliais, darbo rūbais, kepurėmis ir kt.;
 • saugo ir tausoja Muziejaus turtą, naudojamus įrankius ir techniką;
 •  atlieka smulkius staliaus (durų, durų spynų remontus, baldų surinkimą, remontą ir pan.), einamojo remonto (sienų ir lubų dažymas, tinkavimas, glaistymas, grindų klojimas ir pan.), santechnikos bei pastato išorės remonto darbus;
 •  pastebėjęs gedimą, netvarką, galimai gręsiantį pavojų lankytojams ar Muziejaus darbuotojams nedelsiant informuoja savo tiesioginį vadovą ir imasi priemonių šiems pavojams pašalinti;
 •  pastebėjęs grėsmę Muziejuje esantiems pastatams ir turtui arba įsibrovimą į juos, nedelsiant praneša atsakingoms specializuotoms tarnyboms ir savo tiesioginiam vadovui;
 • pastebėjęs galimus elektros, vandentiekio, šildymo ar kitų inžinerinių sistemų gedimus nedelsiant informuoja savo tiesioginį vadovą;
 • darbo pabaigoje apžiūri teritoriją, patalpas, išjungia elektros įrenginius, prietaisus, patikrina ar nėra pavojaus kilti gaisrui, užrakina patalpas;
 • esant poreikiui, pagal sezoniškumą ar kitas objektyvias, su Muziejaus veiklos organizavimu susijusias aplinkybes, atlieka darbus pagal atskirą tiesioginio vadovo pavedimą;
 • esant būtinybei, prisideda prie pasiruošimo edukacijoms, parodoms, renginiams, kitoms kultūrinėms veikloms ir padeda po jų susitvarkyti;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus įsakymu, savo funkcijas atlieka kituose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.