Etninės kultūros skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Etninės kultūros skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

Žemaičių muziejaus „Alka“ etninės kultūros skyriaus vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Skyriaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašu.

Kvalifikaciniai reikalavimai Skyriaus vedėjo pareigoms užimti:

 • aukštasis universitetinis (magistro) arba jam prilygintas humanitarinių mokslų išsilavinimas;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
 • ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis muziejuje.

FUNKCIJOS:

 • organizuoja visą Skyriaus veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Muziejaus nuostatuose nustatyti tikslai ir atliekamos Skyriaus nuostatuose nustatytos funkcijos;
 • užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Muziejaus bei Skyriaus nuostatų;
 • renka (ekspedicijos, komandiruotės, susirašinėjimas) eksponatus, atitinkančius Skyriaus rinkinių profilį, surašo eksponatų priėmimo - perdavimo aktus ir juos kartu su eksponatais pateikia Muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijai;
 • atlieka istorinius tyrimus pasirinkta tema, atitinkančia Skyriaus rinkinių profilį, vykdo istorinės medžiagos/eksponatų, reikalingų ekspozicijos įrengimui/atnaujinimui, paieškas kituose muziejuose, archyvuose, bibliotekose, paveldo institucijose, bendrauja su kolekcininkais;
 • vykdo kuruojamų rinkinių tinkamą apsaugą, priežiūrą ir apskaitą;
 • atlieka eksperto funkcijas įsigyjant eksponatus ir nustatant jų vertę;
 • rūpinasi, kad visi jo vadovaujamo Skyriaus eksponatai būtų laiku inventorizuoti;
 • surašo muziejinių vertybių perdavimo laikinam saugojimui aktus, sudaro ekspozicijose eksponuojamų eksponatų sąrašus, eksponatų saugojimo vietų topografinius sąrašus;
 • vykdo duomenų įvedimą į LIMIS sistemą;
 • rengia Kultūros vertybių dovanojimo, pagal reikalą – Autorių teisių perdavimo,sutartis;
 • rengia ekspozicijas, parodas iš Muziejaus rinkinių ir kitas parodas: kuria ekspozicijų, parodų koncepcijas, rengia parodų bukletus. Ekspozicijų, parodų, bukletų planus/koncepcijas  pateikia Muziejaus tarybai. Ekspozicijose ir parodose veda ekskursijas;
 • rengia ir vykdo projektus;
 • rengia edukacines programas ir veda edukacinius užsiėmimus ekspozicijose ir parodose;
 • pagal poreikį padeda organizuoti Muziejaus renginius;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja Skyriaus lankytojus;
 • teikia metinį Skyriaus veiklos planą ir ataskaitą Muziejaus direktoriui;
 • vykdo pavienius (žodžiu arba raštu) Muziejaus direktoriaus pavedimus ir už juos atsiskaito (žodžiu arba raštu);
 •  laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus;
 • funkcijas atlieka savarankiškai, direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui kontroliuojant galutinį rezultatą.