Muziejininko-rinkinio saugotojo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Muziejininko-rinkinio saugotojo pareigų aprašymas
Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus muziejininko – rinkinio saugotojo pareigybė yra reikalinga užtikrinti priskirto rinkinio apsaugą, apskaitą ir saugojimą bei jo pristatymą visuomenei.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:
 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

 • studijų kryptis – socialinių, humanitarinių, menų mokslų krypties;

 • studijų sritis ar darbo patirtis – tiesiogiai susijusi su Muziejaus priskiriamo rinkinio turiniu bei įgyti visi teisės aktuose nustatyti reikalaujami dokumentai ar leidimai mokslinei veiklai ir tyrimams vykdyti.

 • Užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:

 • kalba – be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

 • kalbos mokėjimo lygis – A1.

 • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);

 • gebėti analizuoti ir sisteminti informaciją;

 • vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

 FUNKCIJOS:
 • vykdo muziejinių vertybių apsaugą, apskaitą, saugojimą;

 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo mokslinę tiriamąją ir švietėjišką veiklą, rinkinių komplektavimą, tyrinėjimą ir sklaidą, ekspozicinį ir parodinį darbą, kultūrinių renginių ir mokslinių konferencijų rengimą, leidybą, mokslines, švietėjiškas, tiriamąsias ekspedicijas ir išvykas;

 • sudaro eksponatų apskaitos, inventoriaus, būklės, topografijos ir kitas muziejaus veiklai reikalingas kartotekas;

 • pagal pavedimą atlieka muziejinių vertybių inventorizaciją;

 • rūpinasi priskirtų saugyklų būkle, įranga ir optimalių sąlygų užtikrinimu;

 • pagal poreikį vykdo muziejinių vertybių pakavimą, paruošimą transportavimui ir pagal sveikatos galimybes atlieka jų perkėlimą, kraustymą į kitas saugojimo patalpas;

 • renka eksponatus, atitinkančius priskirtų rinkinių profilį, surašo eksponatų perdavimo-priėmimo aktus ir juos pateikia Muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijai;

 • atsako už priskirtų eksponatų įvertinimą;

 • vykdo muziejinių vertybių įvedimą į LIMIS ar kitą sistemą;

 • rengia kultūros vertybių dovanojimo, pagal reikalą – Autorių teisių perdavimo, sutartis, surašo muziejinių vertybių perdavimo laikinam saugojimui aktus, paruošia eksponatus ir dokumentus deponavimui;

 • rengia parodų, ekspozicijų koncepcijas ir ruošia joms eksponatų aprašymus;

 • padeda planuoti, organizuoti bei įgyvendinti kultūrinius muziejaus renginius, parodas, edukacijas, ekskursijas, ekspozicijas;

 • sistemina naujai sukauptą ir jau esamą Muziejuje medžiagą;

 • atlieka istorinius tyrimus pasirinkta tema, atitinkančią rinkinių profilį, vykdo istorinės medžiagos/eksponatų, reikalingų ekspozicijos įrengimui/atnaujinimui paieškas ir kituose muziejuose, archyvuose, bibliotekose, paveldo institucijose, bendrauja su kolekcininkais;

 • nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją ir vyriausiąjį fondų saugotoją apie dingusias ar sugadintas muziejines vertybes;

 • surašo muziejinių vertybių dingimo ar defektų aktus, nurodant visas dingimo ar sužalojimo aplinkybes bei pridedant muziejinės vertybės fotonuotrauką, o jei jos nėra – išrašą iš inventorinės knygos;

 • stabdo ekspertų, muziejininkų ir restauratorių veiksmus, galinčius pakenkti muziejinėms vertybėms;

 • rengia projektų finansavimo paraiškas ir vykdo programas/projektus finansinei paramai iš įvairių Lietuvos Respublikos bei užsienio fondų gauti;

 • teikia darbo planus ir ruošia ataskaitas;

 • nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją;

 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;

 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;

 • priima renginių dalyvius, svečius, klientus, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo;

 • pagal tiesioginio vadovo ar Muziejaus direktoriaus nurodymus atlieka funkcijas kitose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių, parodų, ekskursijų, edukacijų, ekspozicijų vietose;

 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;

 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.