Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Lankytojų aptarnavimo administratorius

  • Titulinis
  • Lankytojų aptarnavimo administratorius

REIKALAVIMAI:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą rekreacijos ir turizmo srityje;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį lankytojų/klientų aptarnavimo srityje;

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);

turėti gerus kompiuterio raštingumo įgūdžius;

mokėti dirbti kasos aparatu.


FUNKCIJOS:

pagal savo kompetenciją aptarnauja, konsultuoja Muziejaus lankytojus;

teikia informaciją lankytojams apie galimybes pasinaudoti Muziejaus paslaugomis, jų kainas ir sąlygas;

vykdo iš anksto užsakytų ekskursijų su gidu registraciją ir užtikrina gido paslaugų savalaikį suteikimą;

vykdo iš anksto užsakytų edukacinių užsiėmimų registraciją, suderina apsilankymo laiką su grupe ir edukatoriumi;

vykdo iš anksto užsakytų žemaitiškų patiekalų degustavimo edukacinių užsiėmimų registraciją, suderina edukacijos laiką, vietos paruošimą, patiekalų sąrašą su paslaugos tiekėju ir lankytojų grupe;

užtikrina sėkmingą naujų paslaugų integravimą ir sklaidą lankytojams;

suderina su lankytojais ir Muziejaus galimybėmis asmeninių švenčių, erdvių nuomos laiką ir grafikus, koordinuoja lankytojų srautus;

pagal kompetenciją analizuoja paslaugų poreikį ir užsakymus bei koordinuoja darbuotojų veiklas, užtikrinant tinkamą ir efektyvų Žemaitijos kaimo ekspozicijos įveiklinimą;

teikia lankytojams bendrąją informaciją apie visų Muziejaus padalinių ekspozicijų turinį, bilietų, paslaugų kainas ir apsilankymo galimybes;

teikia lankytojams informaciją apie Muziejuje vykstančius kultūrinius renginius;

padeda atsakingiems asmenims ruošiantis kultūriniams renginiams, įrengiant parodas ir kitose kultūrinėse veiklose;

su atsakingu asmeniu suderina Kultūros paso paslaugos teikimą kiekvienai atskirai lankytojų grupei;

veda lankytojų apskaitą pagal poreikį ir nustatytas bilietų bei lengvatų grupes. Apskaitą,

pasibaigus mėnesiui, pateikia direktoriaus pavaduotojui muziejinei veiklai;

veda paskutinio mėnesio sekmadienio nemokymo lankymosi muziejuje lankytojų apskaitą pagal LR Kultūros ministerijos pateiktą formą. Apskaitą, pasibaigus ketvirčiui, pateikia direktoriaus pavaduotojui muziejinei veiklai;

pagal poreikį ir paruoštas anketas, vykdo lankytojų pasitenkinimo Muziejaus teikiamomis paslaugomis apklausas;

pagal kompetenciją įgyvendina Muziejuje iškeltus rinkodaros tikslus;

vykdo suvenyrų ir informacinės medžiagos poreikio analizę, suderina užsakymus atsižvelgiant į turimus resursus;

susistemina lankytojų atsiliepimus ir teikia pasiūlymus Muziejaus administracijai apie pastebėtą paslaugų poreikį, būtinus darbo organizavimo pakeitimus;

parduoda Muziejaus lankytojams bilietus, paslaugas, leidinius ir suvenyrus Muziejaus direktoriaus įsakymu nustatytomis kainomis;

pagal poreikį išrašo sąskaitas-faktūras;

sudaro Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo ekspozicijos prižiūrėtojų, darbininkų ir sargų darbo grafikus;

laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

vykdo kitus teisėtus Muziejaus direktoriaus bei Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjo    nurodymus;

savarankiškai organizuoja pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.