Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Lankytojų aptarnavimo administratoriaus pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Lankytojų aptarnavimo administratoriaus pareigų aprašymas

REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:
išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;
studijų kryptys -  humanitarinių ar socialinių mokslų krypties.
Darbo patirties reikalavimai:
sritis – lankytojų aptarnavimas.
Užsienio kalbų reikalavimai:
kalba - be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
kalbos mokėjimo lygis – A1.
išmanyti Žemaitijos regiono istorijos ir kultūros savitumą ir tradicijas;
gebėti organizuoti darbą grupėje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam;
mokėti dirbti kasos aparatu;
mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

FUNKCIJOS:

 • pasitinka, informuoja, konsultuoja, aptarnauja Skyriaus lankytojus;
 • vykdo iš anksto užsakytų ekskursijų su gidu registraciją ir užtikrina gido paslaugų savalaikį suteikimą;
 • vykdo iš anksto užsakytų edukacinių užsiėmimų registraciją, suderina apsilankymo laiką su grupe ir atsakingu Muziejaus darbuotoju;
 • vykdo individualių užsakymų registraciją ir apie paslaugų poreikį savalaikiai informuoja atsakingą Skyriaus darbuotoją;
 • suderina su lankytojais ir Muziejaus galimybėmis asmeninių švenčių, erdvių nuomos laiką ir grafikus, koordinuoja lankytojų srautus bei informuoja Skyriaus atsakingus darbuotojus;
 • užtikrina sklandų naujų paslaugų integravimą ir sklaidą lankytojams;
 • fiksuoja lankytojų pasiūlymus ir pastabas bei atsižvelgiant į juos teikia siūlymus dėl lankytojų aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • teikia lankytojams bendrąją informaciją apie visų Muziejaus ekspozicijų turinį, bilietų, paslaugų kainas ir apsilankymo galimybes;
 • teikia lankytojams informaciją apie Muziejuje vykstančius kultūrinius renginius;
 • registruoja lankytojus bei atlieka kitus veiksmus susijusius su lankytojų srautų valdymu;
 • padeda atsakingiems asmenims ruošiantis kultūriniams renginiams, įrengiant parodas, ekspozicijas ir kitose kultūrinėse veiklose;
 • pagal teisės aktų reikalavimus ir nustatytas tvarkas, veda lankytojų apskaitą ir nustatytais terminais susistemintus duomenis pateikia Skyriaus vedėjui;
 • priima lankytojus, svečius, partnerius laikantis etiketo reikalavimų ir protokolo;
 • vykdo suvenyrų ir informacinės medžiagos poreikio analizę, suderina užsakymus  atsižvelgiant į turimus resursus;
 • parduoda Muziejaus lankytojams bilietus, paslaugas, leidinius ir suvenyrus patvirtintomis kainomis;
 • pagal poreikį išrašo sąskaitas-faktūras;
 • pagal teisės aktų reikalavimus ir nustatytas tvarkas atlieka kasos operacijas ir teikia duomenis atsakingiems asmenims;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus pavedimu, savo funkcijas atlieka kituose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.