Muziejininko-skaitmenintojo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Muziejininko-skaitmenintojo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

studijų kryptis – informatikos mokslų krypties;

Darbo patirties reikalavimai:

sritis – dirbant su informacinėmis sistemomis ar užsiimant fotografavimo veikla;

srityje – ne mažiau kaip 1 metų.

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (LIMIS, MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);

gebėti analizuoti ir sisteminti informaciją;

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 • vykdo muziejinių vertybių skaitmeninimą, jų fotografavimą, skenavimą, išsaugojimo elektroninėje laikmenoje bei viešinimo tikslais ir duomenų įkėlimą į specializuotas kompiuterines programas (sistemas);
 • dvimates muziejines vertybes kopijuoja, skenuoja tam skirtomis techninėmis priemonėmis;
 • pasitelkiant būtinas priemones profesionaliai fiksuoja muziejines vertybes foto ar kitu formatu;
 • apdoroja skenuotus, fotografuotus ar kitaip užfiksuotus vaizdus, organizuoja ir vykdo jų saugojimą laikmenoje ir/ar sistemoje;
 • parenka ir pritaiko surinktų duomenų tinkamą formatą viešinimo, įkėlimo į sistemą ar kitais tikslais;
 • užtikrina užfiksuotų duomenų ilgalaikį išsaugojimą vietinėse skaitmeninėse laikmenose;
 • surinktą, suskaitmenizuotą informaciją sistemina ir kataloguoja, kuriant paprastą įkeltų duomenų paieškos sistemą;
 • atsižvelgdamas į direktoriaus pavaduotojo – vyr. fondų saugotojo, Skyriaus vedėjo bei muziejininko – rinkinio saugotojo rekomendacijas atrenka bei paruošia muziejines vertybes skaitmeninimui;
 • vykdo metaduomenų ir skaitmeninių vaizdų įvedimą į LIMIS ar kitą Muziejaus direktoriaus įsakymu patvirtintą sistemą, juos tikrina ir tvirtina;
 • vykdo kitas technines, skaitmenines operacijas LIMIS sistemoje (slaptažodžių keitimas, ataskaitų rengimas ir kt.);
 • rengia dokumentus muziejinių vertybių skaitmeninimo klausimais, užtikrina savalaikį duomenų atnaujinimą sistemose;
 • kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą skaitmeninimo srityje bei teikia konsultacijas;
 • inicijuoja ir teikia paraiškas muziejinės veiklos projektams įgyvendinti, prisideda prie virtualių parodų, organizavimo, muziejinių vertybių viešinimo, ekspozicijų įrengimo, virtualaus turinio pristatymo;
 • ruošia straipsnius, rengia publikacijas, leidžia leidinius, katalogus, prisideda prie parodų, ekspozicijų koncepcijų rengimo;
 • organizuoja, vykdo mokslinę ir švietėjišką veiklą, tiriamąsias ekspedicijas ir išvykas, prisideda prie kultūrinių renginių ir konferencijų rengimo;
 • padeda planuoti, organizuoti ir vesti edukacijas, ekskursijas;
 • teikia darbo planus ir ruošia ataskaitas;
 • nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • priima renginių dalyvius, svečius, klientus, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo;
 • pagal tiesioginio vadovo ar Muziejaus direktoriaus nurodymus atlieka funkcijas kitose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių, parodų, ekskursijų, edukacijų, ekspozicijų vietose;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.