Muziejininko-skaitmenintojo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Muziejininko-skaitmenintojo pareigų aprašymas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkas-skaitmenintojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

Kvalifikaciniai reikalavimai Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininko-skaitmenintojo pareigoms užimti:
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (patirtis darbe su informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • vykdo eksponatų rinkinių skaitmeninimą;
 • kopijuoja, skenuoja dvimačius muziejinius eksponatus: dokumentus, fotografijas, meno kūrinius;
 • apdoroja skenuotus vaizdus, organizuoja jų saugojimą vietinėje laikmenoje;
 • paruošia/padeda paruošti eksponatus skaitmeninimui;
 • vykdo metaduomenų ir skaitmeninių vaizdų įvedimą į LIMIS sistemą, tvirtina duomenis;
 • vykdo kitus darbus LIMIS sistemoje (slaptažodžių keitimas, ataskaitų rengimas);
 • registruoja muziejinių vertybių padėjimo vietos pakeitimą ir vykdo judėjimo kontrolę;
 • rašo muziejinės veiklos projektus - paraiškas Lietuvos kultūros tarybai;
 • rengia virtualias parodas, padeda rengti ekspozicijas/parodas;
 • padeda rengti leidinius, katalogus;
 • rengia publikacijas;
 • aptarnauja lankytojus;
 • bendradarbiauja su Kultūrinės veiklos ir kitais muziejaus skyriais teikiant informaciją visuomenei;
 • teikia direktoriaus pavaduotojui – vyriausiajam fondų saugotojui darbo planus ir ataskaitas;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus;
 • pagal poreikį veda edukacijas, dalyvauja profesiniame veiklinime;
 • funkcijas atlieka savarankiškai, direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui kontroliuojant galutinį rezultatą.