Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Renginių organizatoriaus – edukatoriaus pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Renginių organizatoriaus – edukatoriaus pareigų aprašymas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:
išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;
studijų kryptys – humanitarinių, socialinių ir menų mokslų krypties.
Darbo patirties reikalavimai:
sritis – švietimo ar kultūros srityse;
srityje – ne mažiau kaip 1 metų.
išmanyti Žemaitijos regiono istorijos ir kultūros savitumą ir tradicijas;
gebėti organizuoti darbą grupėje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam;
mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

FUNKCIJOS:

 • pagal Skyriuje suplanuotas kultūrines veiklas, savarankiškai pasiruošia renginiams, edukaciniams užsiėmimams, juos tinkamai įgyvendina ir praveda;
 • užtikrina švarią renginių, edukacijų aplinką ir dalyvių saugumą;
 • ruošia renginių scenarijus, edukacinių užsiėmimų aprašymus, suprantamai ir aiškiai pateikia edukacinės programos turinį bei metodinę medžiagą jų vedimui;
 • teikia atsakingam darbuotojui reikalingų medžiagų ir priemonių poreikį vykdomai veiklai tinkamai užtikrinti;
 • supažindina su Žemaičių tradicijomis, pristato kultūrą, papročius, ūkininkavimo būdus, liaudies verslus ir amatus, kulinarinį paveldą, kraštovaizdį, agrotechniką, etnobotaniką;
 • prisideda prie projektinės veiklos įgyvendinimo Muziejuje;
 • organizuoja ir veda šventes, koncertus ir kitus renginius, prisideda prie parodų parengimo, ekspozicijų paruošimo ir pristatymo, pagal poreikį veda ekskursijas;
 • konsultuoja ir aptarnauja lankytojus savo kompetencijos srityje;
 • priima renginių dalyvius, lankytojų grupes, svečius, partnerius laikantis etiketo reikalavimų ir protokolo;
 • esant poreikiui, prisideda prie Skyriaus organizuojamų veiklų įgyvendinimo ir darbų vykdymo;
 • pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia ataskaitas, pildo edukacijų apskaitos dokumentus;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atskiru Muziejaus direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimu, savo funkcijas atlieka kituose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių vietose;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.