Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus vedėjo pareigų aprašymas

REIKALAVIMAI:

išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

studijų kryptis – socialinių arba humanitarinių mokslų krypties.

Darbo patirties reikalavimai:

darbo patirtis srityje – vadovaujamo darbo.

vadovaujamo darbo patirtis – 1 metai.

Užsienio kalbų mokėjimo reikalavimai:

kalba – be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

kalbos mokėjimo lygis – A1.

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);                    

žinoti bendrą Lietuvos istorijos kontekstą bei Žemaičių seniūnijos, Žemaičių vyskupijos, Telšių vyskupijos ir Žemaitijai būdingų tautinių bendrijų istoriją;

išmanyti rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo principus ir taisykles;

mokėti organizuoti komandinį darbą, būti komunikabiliam bei gebėti struktūruoti informaciją;

vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

 FUNKCIJOS:

 • vadovauja Skyriui, įgyvendindamas Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, muziejaus veiklos ir strategijos planus bei Skyriaus veiklos apimtyje padeda šiuos planus formuoti;
 • kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbą, planuoja Skyriaus darbą, nustato veiklos plėtojimo ir tobulinimo kryptis, perspektyvas;
 • stebi Skyriaus pastatų bei vidaus patalpų sanitarinį, techninį bei elektros ūkį, apie jų būklę informuoja atsakingus asmenis;
 • vykdo muziejinių vertybių apsaugą, apskaitą, saugojimą, pagal poreikį atlieka inventorizavimą;
 • sistemingai organizuoja atskirų rinkinių saugotojų muziejinių vertybių tikrinimą, kontroliuoja laikymo sąlygų užtikrinimą;
 • organizuoja, koordinuoja Skyriaus darbuotojų vykdomą mokslinę tiriamąją ir švietėjišką veiklą, rinkinių komplektavimą, ekspozicinį ir parodinį darbą, kultūrinių renginių ir mokslinių konferencijų rengimą, leidybą, ekspedicijas ir išvykas, parodų, ekspozicijų koncepcijų įgyvendinimą;
 • kuruoja muziejinių vertybių skaitmeninimą;
 • sistemina, renka duomenis dėl kultūros vertybių dovanojimo, autorių teisių perdavimo bei kitas sutartis, muziejinių vertybių perdavimo laikinam saugojimui aktus, dokumentus deponavimui, muziejinių vertybių dingimo ar defektų aktus;
 • esant būtinybei vykdo pirminę naujai gautų muziejinių vertybių apskaitą;
 • sudaro eksponatų apskaitos, inventoriaus, būklės, topografijos ir kitas muziejaus veiklai reikalingas kartotekas;
 • renka eksponatus, atitinkančius priskirtų rinkinių profilį, surašo eksponatų perdavimo-priėmimo aktus ir juos pateikia Muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijai;
 • organizuoja eksponatų įvertinimą;
 • vykdo muziejinių vertybių įvedimą į LIMIS ar kitą sistemą;
 • sistemina naujai sukauptą ir jau esamą muziejuje medžiagą;
 • atlieka istorinius tyrimus pasirinkta tema, atitinkančią rinkinių profilį, vykdo istorinės medžiagos/eksponatų, reikalingų ekspozicijos įrengimui/atnaujinimui paieškas ir kituose muziejuose, archyvuose, bibliotekose, paveldo institucijose, bendrauja su kolekcininkais;
 • surašo muziejinių vertybių dingimo ar defektų aktus, nurodant visas dingimo ar sužalojimo aplinkybes bei pridedant muziejinės vertybės fotonuotrauką, o jei jos nėra – išrašą iš inventorinės knygos;
 • stabdo ekspertų, muziejininkų ir restauratorių veiksmus, galinčius pakenkti muziejinėms vertybėms;
 • suderinęs su vyr. fondų saugotoju ar Muziejaus direktoriumi, inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų įsigijimą ir kontroliuoja tuo pagrindu pasirašytų sutarčių vykdymą, darbų, paslaugų atlikimo kokybę ir įsigytų daiktų racionalų, taupų panaudojimą pagal paskirtį;
 • kontroliuoja ir užtikrina efektyvų bei ekonomišką Muziejaus turimų resursų naudojimą, orientuodamas Muziejaus veiklas į regioninio identiteto ir ekologiškumo puoselėjimą;
 • rengia projektų finansavimo paraiškas ir vykdo programas/projektus finansinei paramai iš įvairių Lietuvos Respublikos bei užsienio fondų gauti;
 • teikia Skyriaus darbo planus ir ruošia ataskaitas;
 • nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją;
 • priima renginių dalyvius, svečius, klientus, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo;
 • esant poreikiui, aktyviais veiksmais padeda Skyriaus darbuotojams atlikti jų funkcijas;
 • atlieka funkcijas kitose Muziejaus valdomuose objektuose ar renginių, parodų, ekskursijų, edukacijų, ekspozicijų vietose;
 • inicijuoja, skatina ir planuoja kasmetinį Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kasmetinį vertinimą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo organizavimo, priėmimo, atleidimo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo, teikia informaciją darbuotojų motyvacijos kėlimo bei vidinės komunikacijos formavimo klausimais, dalyvauja naujų darbuotojų atrankose, veda darbo laiko apskaitą;
 • dalyvauja muziejuje suformuotų komisijų, darbo grupių veikloje arba teikia jų darbui reikalingas konsultacijas ir informaciją bei įgyvendina jų priimtus ir direktoriaus patvirtintus sprendimus;
 • įgyvendina Muziejaus vidaus kontrolės politiką;
 • laikosi pats ir rūpinasi, kad darbuotojai laikytųsi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu;
 • planuodamas veiklas, darbus, bendradarbiauja su kitais Muziejaus skyriais, darbuotojais bei kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.