Specialisto ūkinei veiklai pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Specialisto ūkinei veiklai pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Žemaičių muziejaus „Alka“ specialistas ūkinei veiklai savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

Kvalifikaciniai reikalavimai Muziejaus specialisto ūkinei veiklai pareigoms užimti:
 • ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;
 • geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.).
 FUNKCIJOS:
 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja pastatų priežiūros grupės darbą;
 • organizuoja, vykdo ir atsako už prekių tiekimą.
 • įgyvendina muziejaus Saugos (priešgaisrinės, civilinės, darbuotojų saugos ir sveikatos) norminių dokumentų reikalavimus, yra atsakingas už jų laikymąsi;
 • rūpinasi muziejaus šilumos ir dujų ūkiu;
 • prižiūri vidaus ir lauko inžinerinius tinklus;
 • kontroliuoja šiluminių mazgų ir jų apskaitos prietaisų darbą;
 • kontroliuoja vandens apskaitos prietaisus;
 • rūpinasi šilumos ir vandens prietaisų patikra;
 • kontroliuoja ekonomišką šilumos, dujų, elektros ir vandens naudojimą;
 • vykdo gamtinių dujų, suskystintų gamtinių dujų gavimo ir panaudojimo apskaitą;
 • kontroliuoja inžinerinių tinklų remonto darbų kokybę;
 • tvarko statinių techninio eksploatavimo žurnalus;
 • ruošia Muziejaus pastatų ir patalpų perdavimo ir priėmimo, defektinius, atliktų darbų aktus;
 • dalyvauja Muziejaus pastatų statybos ir remonto darbų priėmimo komisijose;
 • organizuoja ir kontroliuoja techninius darbus saugyklose, ekspozicijų salėse;
 • rūpinasi Žemaitijos kaimo ekspozicijos teritorijos priežiūra;
 • atlieka pagalbinius darbus tvarkant saugyklas;
 • rengia Muziejaus sargų budėjimo grafikus;
 • vadovaujasi Muziejaus pastatų ir patalpų apsaugos organizavimo patvirtinta tvarka ir vykdo ją;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus;
 • funkcijas atlieka savarankiškai, direktoriaus pavaduotojui ūkio klausimams kontroliuojant galutinį rezultatą.