Ūkio administravimo specialisto pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Ūkio administravimo specialisto pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Išsilavinimo reikalavimas:

išsilavinimas – aukštesnysis koleginis ar specialusis vidurinis išsilavinimas;

Darbo patirties reikalavimai:

sritis – ūkio administravimo;

darbo patirtis srityje – 1 metų.

mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);

gebėti objektyviai vertinti situaciją, spręsti su tiesioginėmis funkcijomis susijusius klausimus ir savarankiškai organizuoti ūkio darbus.

savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

FUNKCIJOS:

 • užtikrina Muziejaus sklandžią ūkinę veiklą, tinkamą jos organizavimą ir koordinavimą;
 • užtikrina Muziejaus veiklai vykdyti reikalingų medžiagų ir prekių, kitų ūkinių reikmenų paiešką ir įsigijimą, inicijuoja pirkimus, vykdo apklausas, tiria poreikį, rengia dokumentus;
 • sistemingai aprūpina Muziejaus darbuotojus kanceliarinėmis ir kitomis funkcijoms vykdyti būtinomis priemonėmis, o aptarnaujantį personalą – darbo įrankiais, įranga, valymo, specialiomis apsaugos priemonėmis;
 • organizuoja Muziejaus patalpų priežiūros, valymo bei tvarkymo darbus;
 • organizuoja Muziejui priklausančios teritorijos tvarkymo, priežiūros ir apželdinimo darbus;
 • atlieka jam priskirtus pirkimus, suderinęs su tiesioginiu vadovu bei vadovaudamasis Muziejuje patvirtintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis;  
 • derina ir informuoja tiesioginį vadovą dėl prekių ir paslaugų poreikio, teikia argumentuotus, ekonomiškai pasvertus, siūlymus dėl jų įsigijimo, lėšų planavimo, orientuodamas pirkimus į ekologiškumo puoselėjimą;
 • Sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais fiksuoja šilumos, elektros ir vandens skaitiklių parodymus, pateikia juos atitinkamos įstaigom, o gautus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus perduoda atsakingam asmeniui bei skatina elektros energijos, vandens ir šilumos energijos tausojimo ir taupymo politiką;
 • tausoja jam perduotas Muziejaus materialines vertybes ir imasi priemonių, užtikrinančių tinkamą jam perduotų materialinių vertybių saugumą;
 • nedelsiant praneša tiesioginiam vadovui apie visas aplinkybes, dėl kurių kilo ar gali kilti grėsmė Muziejaus turto saugumui;
 • tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, pagal nustatytą tvarką rengia ir teikia ataskaitas apie šių materialinių vertybių judėjimą ir likučius;
 • dalyvauja vykdant kasmetinę ar neeilinę Muziejaus valdomų kilnojamų daiktų inventorizaciją, rengia su tuo susijusių dokumentų projektus;
 • pagal Muziejuje nustatytą tvarką rengia ir teikia medžiagų nurašymo aktus;.
 • pagal teisės aktų reikalavimus ir tvarkas kaupia, sistemina, registruoja, saugo dokumentus, susijusius su funkcijų vykdymu bei perduoda juos archyvavimui;
 • užtikrina, kad naudojamas Muziejaus inventorius būtų tinkamai ženklinamas;
 • organizuoja Muziejaus turto, inventoriaus, prietaisų patikrą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka renka duomenis apie Muziejaus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimą ir teikia šiuos duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS);
 • organizuoja prekių, dokumentų, muziejinių vertybių pakavimo, pervežimo, kraustymo, baldų montavimo darbus;
 • pagal nustatytus reikalavimus ir tvarkas teikia ataskaitas;
 • prisideda prie Muziejaus vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • Muziejaus direktoriaus nurodymu atlieka kitus, šiame pareigybės aprašyme nenumatytus darbus;
 • Savo funkcijas atlieka visuose Muziejaus valdomuose objektuose ir renginių vietose;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoja savo funkcijų įgyvendinimą, derindamas iškilusių problemų sprendimus ir vykdomas veiklas su tiesioginiu vadovu;
 • pagal iš anksto patvirtintą atostogų grafiką arba tiesioginio vadovo pavedimu laikinai pavaduoja kitą darbuotoją jo kasmetinių ar kitų atostogų laikotarpiu, ligos ir komandiruočių metu bei dėl kitos priežasties jam nesant darbe.