Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Vincentas Juzumas „Žemaičių vyskupystės aprašymas“

  • Titulinis
  • Vincentas Juzumas „Žemaičių vyskupystės aprašymas“

Vincentas Juzumas „Žemaičių vyskupystės aprašymas“

Išleido Žemaičių vyskupystės muziejus, Standartų spaustuvė, Vilnius, 2013, 1078 psl.

ISBN 978-609-95591-0-0

Kan. Vincentas Juzumas – vienas svarbiausių XIX a. Žemaičių vyskupystės tyrinėtojų ir istorikų. V. Juzumas rašė XIX a. pab. ir naudojosi vysk. Motiejaus Valančiaus, Benedikto Smigelskio ir kitų istorikų veikalais, kartais su jais polemizavo.

Žemaičių vyskupystės istoriją autorius pradeda aprašinėdamas pagonybės laikus, jo Žemaičių vyskupystės istorija yra platesnė negu M. Valančiaus, jis taip pat pateikė daug medžiagos apie XIX a. antros pusės dvasininkus, kai kada minėjo ir gyvus dar XX a. pr. veikusius asmenis. Ypač kruopščiai V. Juzumas aprašė bažnyčias, kuriose jam teko darbuotis.

Vincentas Juzumas paliko du Žemaičių vyskupijos istorinius rankraščius. Vieną fragmentišką žemaičių kalba, o kitą – „Žemaičių vyskupijos aprašymas“, rašytą lenkiškai ir datuotą 1899 m. Šis rankraštis yra saugomas Lenkijoje, Varšuvos arkiyskupijos archyve. Dr. Mindaugo Paknio išverstas ir knygoje publikuojamas rankraštis pirmą kartą tapo prieinamas plačiam, besidomintiems vyskupijos ir Žemaitijos istorija, skaitytojų ratui.