Vyr. muziejininko, bibliotekininko pareigų aprašymas

 • Titulinis
 • Vyr. muziejininko, bibliotekininko pareigų aprašymas
SPECIALŪS REIKALAVIMAI:

Žemaičių muziejaus „Alka“ vyr. muziejininkas-bibliotekininkas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Skyriaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai Muziejaus vyr. muziejininko-bibliotekininko pareigoms užimti:              
 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimas;
 •  geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 • gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Office paketo programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);
 • be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
 • ne mažesnė kaip trejų metų darbo patirtis muziejuje.

 FUNKCIJOS:

 • planuoja, organizuoja skyriaus bibliotekos veiklą;
 • komplektuoja skyriaus biblioteką;
 • vykdo duomenų įvedimą į LIBIS/ LIMIS sistemą;
 • klasifikuoja bibliotekos spaudinius pagal bibliotekinės klasifikacijos sistemą;
 • tvarko bibliotekos abėcėlinį ir sisteminį katalogą, nuolat juos papildo, kartotekas papildo naujais bibliografiniais įrašais, išdėsto juos abėcėline, sistemine tvarka, tikrina klasifikacinius indeksus, keičia ir taiso neteisingus įrašus;
 • aptarnauja muziejaus darbuotojus: teikia informaciją, atsako į užklausas, išduoda ir priima spaudinius;
 • rengia edukacines programas ir veda edukacinius užsiėmimus ekspozicijose ir parodose;
 • organizuoja ir veda renginius: leidinių pristatymus, minėjimus ir kt.;
 • veda ekskursijas;
 • padeda rengti ekspozicijas, parodas iš Muziejaus (skyriaus) rinkinių;
 • rengia ir vykdo projektus;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja Skyriaus lankytojus;
 • teikia metinį veiklos planą ir ataskaitą Skyriaus vedėjui;
 • laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;
 • vykdo kitus direktoriaus nurodymus;
 • funkcijas atlieka savarankiškai, Skyriaus vedėjui kontroliuojant galutinį rezultatą.