Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Viešieji ir privatūs interesai

Pareigos, kurias einant Alkos muziejuje privaloma deklaruoti privačius interesus

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS (VALSTYBĖS TARNAUTOJAI IR DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS) PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

1.  Ministras.
2. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai:
2.1. viceministras;
2.2. ministerijos kancleris;
2.3. ministro patarėjas.
3. Karjeros ir pakaitiniai valstybės tarnautojai:
3.1. grupės vadovas;
3.2. skyriaus vedėjas;
3.3. vyriausiasis patarėjas;
3.4. vyresnysis patarėjas;
3.5. patarėjas;
3.6. vyriausiasis specialistas.
4. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:
4.1. kultūros atašė;
4.2. Investicijų valdymo skyriaus vyriausieji specialistai, kuriems priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, taip pat turintys Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo įgaliojimus;
4.3. kiti darbuotojai, kurie yra:
4.3.1. viešojo pirkimo komisijos nariai;
4.3.2. paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat ir mažos vertės pirkimus vykdantys pirkimų organizatoriai);
4.3.3. viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (ekspertais laikytini ir asmenys, kurie vykdant pirkimų procedūras teikia viešųjų pirkimų eksperto paslaugas);
4.3.4. viešojo pirkimo iniciatoriai.