Žemaičių muziejus alka, Žemaitijos kaimo muziejus, telšių ješiva, varnių muziejus, žemaičių vyskupystės muziejus

Prisimenant gydytoją Oną Purtokaitę

  • Titulinis
  • Prisimenant gydytoją Oną Purtokaitę
Prieš 120 metų, liepos 27 d. Varnių vls., Gomalių kaime, pasiturinčių, išsilavinusių ūkininkų Adolfo ir Konstancijos Purtokų šeimoje gimė dukra Ona, vėliau tapusi pirmąja moterimi otolaringologe Lietuvoje ir garsia gydytoja visoje Žemaitijoje.

Ona Purtokaitė mokėsi Telšiuose. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete gavo otolaringologijos specialybės diplomą, dirbo Kauno ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje vyr. asistente. Siekti medicinos mokslo aukštumų ją skatino brolis Adolfas Purtokas, baigęs chemiko-vaistininko specialybę, dirbęs Vytauto Didžiojo universitete Higienos ir bakteriologijos katedroje asistentu, buvęs Lietuvos chemikų-vaistininkų draugijos pirmininku. Ona Purtokaitė teikė medicininę pagalbą ir Lietuvos kariuomenės kariams. Jos brolis Kazys Purtokas buvo Lietuvos kariuomenės inžinerijos majoras, telegrafo-telefonų kuopos vadas.

Prašant Raudonojo Kryžiaus draugijai, Ona Purtokaitė išvyko dirbti į Klaipėdą ir Raudonojo Kryžiaus ligoninėje įkūrė ausų, nosies ir gerklės (LOR) ligų skyrių – pirmąjį specializuotą skyrių Klaipėdos krašte. Pas ligonius vykdavo pati nuosava mašina. Čia gyvendama susipažino su rašytoja Ieva Simonaityte – moterų draugystė tęsėsi iki gyvenimo pabaigos.

1939 m. pavasarį vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, Ona Purtokaitė atsisakė jiems dirbti ir atvyko į Telšius, nors visa Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninė buvo perkelta į Vilnių. Būdama vienintele otolaringologe Žemaitijoje, Telšių ligoninėje įkūrė LOR skyrių, jam vadovavo, operavo ligonius. 1941 m. birželio mėn. pabaigoje jai teko dalyvauti Rainių miškelyje sovietų nužudytų ir užkastų politinių kalinių teismo medicininėje ekspertizėje.

Visą savo gyvenimą Ona Purtokaitė pašventė ligoniams ir medicinai: vadovavo Telšių ligoninės LOR skyriui, nuolat kėlė kvalifikaciją, dalyvavo mokslinėse medikų konferencijose, tobulinosi Leningrade. 1971 m. gydytojai Onai Purtokaitei suteiktas LTSR nusipelniusios gydytojos vardas.

Nors Ona Purtokaitė savų vaikų neturėjo, bet padėjo užaugti keturiems globotiniams. Viena jų – stomatologė Genovaitė Zelenytė, kuriai Telšių savivaldos 205-jų metinių proga buvo suteiktas „Nusipelniusio miestui žmogaus“ vardas.

Onos Purtokaitės asmeninis archyvas bei seniausi Telšių LOR skyriaus instrumentai saugomi Žemaičių muziejuje „Alka“.